ปัตตานี-จัดกิจกรรมตาดีกาสัมพันธ์ ประจำปี2562ขบวนแห่ช้างอย่างยิ่งใหญ่

0
509

ปัตตานี-จัดกิจกรรมตาดีกาสัมพันธ์ ประจำปี2562ขบวนแห่ช้างอย่างยิ่งใหญ่

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วันที่ 23 เมษายน 2562 ที่ สนาม องค์การบริหารสวนจังหวัดปัตตานี (สนามช้าง) หมู่ 1 ตำบลตะลุโบะ อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี   นายพรหมพิริยะ กิจนุสนธิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี  เป็นประธานเปิดงานกิจกรรมตาดีกาสัมพันธ์อำเภอเมืองปัตตานี  ประจำปี  2562   จัดโดย  เทศบาลตำบลรูสะมิแล  ร่วมกับ  องค์การบริหารส่วนตำบลในเขตอำเภอเมือง จำนวน 9 แห่ง มี รักษาการณ์นายอำเภอเมืองปัตตานี   หัวหน้าส่วนราชการ นายก  อบต.  คณะครูตาดีกา  และนักเรียนจากศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด   (ตาดีกา)  ในเขตพื้นที่อำเภอเมืองปัตตานี เข้าร่วมจำนวน  37 แห่ง รวม กว่า 2,000 คน  โดยจัดขึ้นระหว่างวันที่  23  –  24   เมษายน  2562

สำหรับกิจกรรมในครั้งนี้มีเพื่อส่งเสริมและอนุรักษ์วัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น ให้เด็กและเยาวชนได้ทำกิจกรรมต่าง ๆ ที่มีประโยชน์ร่วมกัน และมีความเข้าใจในกติกาการอยู่ร่วมกันในสังคม    เป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกลุ่ม องค์กรในพื้นที่ หน่วยงานภาครัฐ ภาคประชาชนในพื้นที่   ส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนมีน้ำใจเป็นนักกีฬา กล้าคิด กล้าแสดงออกในทางที่ถูกต้อง    โดยกิจกรรมภายในงานมีทั้งกิจกรรมภาคสนาม ภาคเวที และภาควิชาการ เช่น การประกวดกิจกรรมด้านศาสนา      การแข่งขันกีฬา และการทดสอบความรู้ด้านวิชาการ รวมทั้งกิจกรรมอื่น ๆ ที่ให้ความรู้  ทั้งนี้ กิจกรรมเริ่มตั้งแต่ตอนเช้า มีการจัดขบวนพาเหรดที่สวยงาม แสดงถึงประเพณี วัฒนธรรม  ศาสนา และเครื่องมือในการประกอบอาชีพ รวมถึงขบวนแห่ช้างร่วมขบวนแห่อีกด้วย

ทั้งนี้   ศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด  (ตาดีกา)   เป็นสถาบันแห่งการเรียนรู้    สร้างความเข้าใจ    อบรมคุณธรรมจริยธรรมและหลักปฏิบัติตามหลักคำสอนของศาสนาอิสลามของชุมชนมุสลิมในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยใช้อาคารมัสยิดเป็นสถานที่ในการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรอิสลามศึกษา ภาคบังคับระดับขั้นพื้นฐาน ซึ่งใช้เวลาในการจัดการเรียนการสอนช่วงวันเสาร์ถึงวันอาทิตย์ หรือช่วงวันจันทร์ถึงวันศุกร์ ตามความพร้อมของชุมชน

ทีมข่าว@ชายแดนใต้ จ.ปัตตานี

 

แสดงความคิดเห็น