ปัตตานี -ประชุมคณะกรรมการพัฒนาแรงงานและการฝึกอาชีพจังหวัด เพื่อพัฒนากำลังคน เข้าสู่ตลาดแรงงาน

0
91
ปัตตานี -ประชุมคณะกรรมการพัฒนาแรงงานและการฝึกอาชีพจังหวัด เพื่อพัฒนากำลังคน เข้าสู่ตลาดแรงงาน

ปัตตานี -ประชุมคณะกรรมการพัฒนาแรงงานและการฝึกอาชีพจังหวัด เพื่อพัฒนากำลังคน เข้าสู่ตลาดแรงงาน

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วันที่ 18 เมษายน 2562 ที่ห้องประชุมสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 23 ปัตตานีนายพรหมพิริยะ กิจนุสนธิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี  เป็นประธานประชุมคณะกรรมการพัฒนาแรงงานและประสานงานการฝึกอาชีจังหวัด (กพร.ปจ.) ครั้งที่ 1/2562 เพื่อส่งเสริมให้องค์กรภาคเอกชนและภาครัฐในจังหวัด ได้มีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนพัฒนากำลังคนของจังหวัดปัตตานี การสร้างความเข้าใจในนโยบายรัฐ และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์และนโยบาย Thailand 4.0 โดยที่ประชุมได้รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการฯ ภายใต้แผนการพัฒนากำลังคนรายจังหวัด ประจำปี 2562 ภาคอุตสาหกรรมอาหาร ในตำแหน่งงาน/กลุ่มเป้าหมายต่าง ๆ ทั้งผู้บริหาร พนักงานการผลิต งานด้านการบัญชี/ธุรการ งานซ่อมบำรุง พนักงานขนส่งสินค้า นักการตลาดและประชาสัมพันธ์ ได้ส่งเสริมและจัดอบรมเพิ่มทักษะความรู้ ในรอบครึ่งปีแรก ระหว่างเดือนตุลาคม 2561 – มีนาคม 2562 เป้าหมาย 1,040 คน สามารถดำเนินการได้ 1,256 คน ภาคการค้าปลีกค้าส่ง ในตำแหน่งงาน/กลุ่มเป้าหมายต่าง ๆ เป้าหมาย 640 คน สามารถดำเนินการได้ 382 คน

นายพรหมพิริยะ กิจนุสนธิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี

 

ที่ประชุมยังได้ร่วมพิจารณาทบทวนแผนพัฒนากำลังคนจังหวัดปัตตานี ปี พ.ศ. 2562 – 2564 เพื่อให้ตรงความต้องการกำลังคนในตำแหน่งงานใหม่ รวมถึงการกำหนดหลักสูตรและจำนวนกลุ่มเป้าหมาย  ให้ได้ข้อมูลที่ตรงตามความต้องการของตลาดแรงงานอย่างแท้จริง เพื่อให้สามารถพัฒนากำลังคนได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมให้หน่วยงานเกี่ยวข้องได้ทำการสำรวจ กลุ่ม OTOP/วิสาหกิจชุมชน กลุ่ม SME กลุ่มบริการและท่องเที่ยว กลุ่มการค้าปลีกค้าส่ง ไปพร้อม ๆ กันด้วย.

ทีมข่าว@ชายแดนใต้ จ.ปัตตานี

แสดงความคิดเห็น