แม่ทัพภาคที่ 4 ร่วมงาน และสมทบทุนช่วยเหลือ กองทุนเด็กกำพร้า​ PNYS. เพื่อเด็กกำพร้าใน 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้​ ศิทย์เก่ารามฯรุ่นใหญ่พร้อมเพรียง

0
1546

วันที่ 7 เม.ย. 62ณ อาคารอเนกประสงค์มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ อำเภอเมืองจังหวัดนราธิวาส พลโท พรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ แม่ทัพภาคที่ 4 / ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 เป็นประธานในพิธีเปิดงาน กองทุนเด็กกำพร้า PNYSจังหวัดนราธิวาส ธารน้ำใจ สู่ใยรัก(เด็กกำพร้า PNYS) ครั้งที่ 6 โดยมี ดร.วิสุทธิ์ บิลล่าเต๊ะ ผู้แทนจุฬาราชมนตรี, พลเอกอุดมชัย ธรรมสาโรรัชต์ หัวหน้าคณะพูดคุยเพื่อสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้, นายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส,ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จงรักษ์ พลาศัย,นายกสภามหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. รสสุคนธ์ แสงมณี อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ พร้อมด้วยส่วนราชการ และประชาชนในพื้นที่ ร่วมในงานครั้งนี้


พลโท พรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ แม่ทัพภาคที่ 4 / ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 กล่าวว่า การจัดงานระดมทุนเพื่อสมทบทุนกองทุนเด็กกำพร้า PNYS ในครั้งนี้นับว่าเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่ดี มีความสำคัญและเป็นประโยชน์ต่อสังคมในพื้นที่ 3จังหวัดชายแดนภาคใต้ สามารถนำทุนที่ได้รับบริจาคไปช่วยเหลือผู้ที่ขาดแคลนและด้อยโอกาส

โดยเฉพาะเด็กกำพร้าที่ได้รับผลกระทบจากกรณีพ่อแม่เสียชีวิต ขาดโอกาสในการได้รับการพัฒนาด้านต่างๆ อย่างที่ควรจะได้รับจากพ่อแม่ผู้ให้กำเนิด ตลอดจนเป็นการเสริมสร้างความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการร่วมกันรับผิดชอบสังคม โดยเฉพาะเด็กกำพร้า เด็กด้อยโอกาส ที่เป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศไทยในการอนาคต ในการจัดงานเพื่อระดมทุนให้กับเด็กกำพร้าครั้งนี้ รับทราบว่ามีกิจกรรมต่าง ๆ มากมายทั้งที่เป็นองค์ความรู้ ความบันเทิง การสานสัมพันธ์ที่ดีระหว่างประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวของกับการให้ความช่วยเหลือกองทุนในครั้งนี้เสริมสร้างให้เยาวชนที่เป็นอนาคตของชาติมีคุณภาพชีวิตที่ดีต่อไป ผ่านกิจกรรมต่างที่จัดขึ้นในวันนี้

ภารกิจหลักที่ต้องให้ความสำคัญ ในการให้ความช่วยเหลือใช้จิตสำนึกในการช่วยเหลือและสร้างคนดี สังคมดี สร้างเยาวชนที่เข็มแข็งของชาติต่อไป
สำหรับงานกองทุนเด็กกำพร้า PNYS จังหวัดนราธิวาส จัดงานธารน้ำใจ สู่ใยรัก(เด็กกำพร้า PNYS) ครั้งที่ 6 จัดขึ้น เป็นการระดมทุนช่วยเหลือเด็กกำพร้าที่อยู่ในความรับผิดชอบใน 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้สร้างความตระหนักให้ทุกคนในสังคมได้ให้ความสำคัญกับการดูแลเด็กกำพร้าในทุกระดับของสังคมช่วยเหลือแบ่งเบาภาระหน้าที่หน่วยงานของรัฐในการดูแลเด็กกำพร้าให้มีสภาพความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น เพื่อสมทบทุนกองทุนช่วยเหลือบุตรธิดาของอดีตนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหงที่เสียชีวิตและเด็กกำพร้าอื่น ๆ ตลอดจนช่วยเหลือกิจกรรมการกุศลอื่นๆ ตามความเหมาะสม ภายในงานประกอบด้วยกิจกรรม การปาฐกถาพิเศษ การขับรองอานาซีด การแสดงกล่าวสุนทรพจน์ของเยาวชน สลับกับชมภาพยนตร์เด็กกำพร้า และการแข่งขันฟุตบอลเชื่อมสัมพันธ์ระหว่างสมาชิก PNYS เพื่อเป็นการสร้างความรักความสามัคคีระหว่างรุ่นพี่ และน้องๆที่จบจากมหาวิทยาลัยรามคำแหง

ข่าว.ทีมงานแอดชายแดนใต้ จ.นราธิวาส