ผู้ว่าฯปัตตานี ต้อนรับคณะศึกษาดูงานการจัดค่ายพักพิงเพื่อการบำบัด (Camp 35) จังหวัดปัตตานี“ปัตตานี โมเดล” จากนครศรีธรรมราช และ สุราษฎร์ธานี

0
414
ผู้ว่าฯปัตตานี ต้อนรับคณะศึกษาดูงานการจัดค่ายพักพิงเพื่อการบำบัด (Camp 35) จังหวัดปัตตานี“ปัตตานี โมเดล” จากนครศรีธรรมราช และ สุราษฎร์ธานี

ผู้ว่าฯปัตตานี ต้อนรับคณะศึกษาดูงานการจัดค่ายพักพิงเพื่อการบำบัด (Camp 35) จังหวัดปัตตานี“ปัตตานี โมเดล” จากนครศรีธรรมราช และ สุราษฎร์ธานี

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า  วันที่ 4 เมษายน 2562  ที่  โรงแรม ซีเอส ปัตตานี  จังหวัดปัตตานี   นายไกรศร วิศิษฎ์วงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี   ต้อนรับผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด  ภาค  8  พร้อมคณะจากนครศรีธรรมราช และ สุราษฎร์ธานี เดินทางมาศึกษาดูงานการจัดค่ายพักพิงเพื่อการบำบัด  (Camp 35) จังหวัดปัตตานี“ปัตตานี โมเดล”ตามโครงการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ด้านการบำบัดยาเสพติด

นายไกรศร วิศิษฎ์วงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี กล่าวว่า  จังหวัดปัตตานี  ได้กำหนดให้ปัญหายาเสพติดเป็นนโยบาย “ที่ต้องเร่งขจัดภัยยาเสพติด” โดยนำนโยบาย  ยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดแห่งชาติ เป็นกรอบแนวทางการดำเนินงานให้เป็นไปตามตัวชี้วัด ของสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด และควบคู่กัน จังหวัดปัตตานี จึงได้จัดทำแนวทางการดำเนินงาน “ปัตตานี โมเดล” เป็นกรอบและแนวทางการดำเนินงานที่ชัดเจน ให้มีผลการปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น

สำหรับการดำเนินงานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด  “ปัตตานี โมเดล” จัดทำหลักสูตรค่าย  เดือนตุลาคม 2561 และแล้วเสร็จ ซึ่งมีแม่ทัพภาคที่ 4 เห็นชอบประชุมชี้แจงให้ 3 จังหวัด และ 4 อำเภอ ของจังหวัดสงขลา ใช้เป็นแนวทางการดำเนินงาน  และ  ให้ทั้ง  14  จังหวัดภาคใต้ตามลำดับ  และจังหวัดปัตตานี  ได้เริ่มดำเนินงานตามแนวทาง “ปัตตานี โมเดล” จำนวน 5 ขั้นตอนที่เป็นรูปธรรม ในเดือนธันวาคม 2561 จัดเตรียมพื้นที่ และเจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติ แต่งตั้งชุดปฏิบัติการร่วมแก้ไขปัญหายาเสพติดประจำตำบล   ทุกตำบลจัดประชุมชี้แจงให้รับทราบถึงนโยบาย และแนวทางการดำเนินงานให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ภายใต้หลักคิด  “คิดเหมือนกัน พูดเหมือนกัน และทำเหมือนกัน” เมื่อวันที่ 11-13 ธันวาคม 2561 และดำเนินการจัดค่ายพักพิงเพื่อการบำบัด (Camp 35) จังหวัดปัตตานี รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 14 มกราคม – 17 กุมภาพันธ์ 2562 จำนวน 35 วัน

ทีมข่าว/@ชายแดนใต้ จปัตตานี