กยท. รับสมัครเกษตรกร และผู้แทนสถาบันเกษตรกร เพื่อคัดเลือก/แต่งตั้งเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิคณะกรรมการฯ

0
604

การยางแห่งประเทศไทย  ประกาศรับสมัครเกษตรกรและผู้แทนสถาบันเกษตรกร เพื่อคัดเลือก และแต่งตั้งเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการการยางแห่งประเทศไทย โดยดำเนินการสรรหาบุคคล เป็นไปตามระเบียบฯ และประกาศการยางแห่งประเทศไทย

หลักฐานประกอบการสมัครคัดเลือก

– เกษตรกรชาวสวนยาง
1.สำเนาบัตรประชาชน
2.สำเนาทะเบียนบ้าน
3.ประวัติโดยย่อแสดงประสบการณ์ทำงาน  ผลงานที่เกี่ยวข้องที่ระบุชัดเจน หรือมีหลักฐานแสดงให้เห็นว่าเป็นผู้ที่มีคุณวุฒิ ทักษะ ความรู้ ความเชี่ยวชาญของกรรมการรัฐวิสาหกิจ(Skill Matrix) และประสบการณ์ที่เหมาะสมกับกิจการของการยางแห่งประเทศไทย
4.รูปถ่ายขนาด 4×6 ซม. ถ่ายไม่เกินหกเดือน  จำนวน 2 รูป

– ผู้แทนจากสถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง
1.สำเนาบัตรประชาชน
2.สำเนาทะเบียนบ้าน
3.สำเนาวุฒิการศึกษา
4.สำเนารายงานการประชุมสถาบันเกษตรกรที่มีมติส่งผู้แทนเข้าสมัครรับการสรรหา
5.ประวัติโดยย่อแสดงประสบการณ์ทำงาน  ผลงานที่เกี่ยวข้องที่ระบุชัดเจน หรือมีหลักฐานแสดงให้เห็นว่าเป็นผู้ที่มีคุณวุฒิ ทักษะ ความรู้ ความเชี่ยวชาญของกรรมการรัฐวิสาหกิจ(Skill Matrix) และประสบการณ์ที่เหมาะสมกับกิจการของการยางแห่งประเทศไทย
6.รูปถ่ายขนาด 4×6 ซม. ถ่ายไม่เกิน หกเดือน  จำนวน 2 รูป
ทั้งนี้เกษตรกรชาวสวนยาง ที่มีคุณสมบัติครบถ้วน สามารถขอรับใบสมัคร และยื่นใบสมัคร ที่การยางแห่งประเทศไทยจังหวัดในพื้นที่ที่ตนมีภูมิลำเนา ส่วนผู้แทนสถาบันเกษตรกรยื่นใบสมัครในพื้นที่สถาบันเกษตรกรตั้งอยู่

ตั้งแต่วันที่ 5- 19 เมษายน 2562 ในวันและเวลาราชการ

ทีมข่าว@ชายแดนใต้​