เสธฯทัพน้อยที่ 4 ตรวจสภาพความพร้อมรบและเคลื่อนย้าย บก. และ ร้อย บก.ทน.4 เข้าที่ตั้งปกติถาวร

0
1472

เสธฯทัพน้อยที่ 4 ตรวจสภาพความพร้อมรบและเคลื่อนย้าย บก. และ ร้อย บก.ทน.4 เข้าที่ตั้งปกติถาวร 

พลตรี สมชาติ เปรมจิตต์ เสนาธิการ กองทัพน้อยที่ 4 เป็นประธานในพิธี ตรวจสภาพความพร้อมรบและเคลื่อนย้าย บก. และ ร้อย บก.ทน.4 เข้าที่ตั้งปกติถาวร จากที่ตั้งปกติชั่วคราว ณ    ค่ายสิรินธร ตำบลเขาตูม อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี เข้าที่ตั้งปกติถาวร ณ ค่ายรัตนพล อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา เพื่อลดความแออัด ณ ที่ตั้งชั่วคราว ที่กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ได้มอบให้หน่วยขึ้นตรงของกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ใช้ประโยชน์จากอาคารร่วมกันและจัดตั้ง บก.ชั่วคราว เข้าดำเนินการปรับปรุงพัฒนาพื้นที่ ณ ที่ตั้งแห่งใหม่ เร่งรัดเสริมสร้างประสิทธิภาพความพร้อมรบ ตามโครงการจัดตั้งทัพน้อยที่ 4 

โดยได้กระทำพิธีสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในสิรินธร และตรวจความพร้อมรบของกำลังพลก่อนเคลื่อนย้ายด้วยยานพาหนะ จากค่ายสิรินธร เข้ารวมพล โรงเรียนรัตนพลวิทยา อำเภอคลองหอยโข่ง เคลื่อนย้ายด้วยเท้าถึงที่รวมพล บก.ทน.4 ชั่วคราว โดยมีพลโทวิชาญ  สุขสง แม่ทัพน้อยที่ 4 กล่าวให้โอวาทและมอบแนวทางการปฏิบัติ

สำหรับกองทัพน้อยที่ 4 ได้จัดกำลังพลส่วนใหญ่สนับสนุนการแก้ไขปัญหา 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ดูแลรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชน จึงมีความจำเป็นที่ต้องเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับหน่วยและกำลังพลให้มีขีดความสามารถที่สูง มีความรู้ มีความพร้อมที่จะปฏิบัติภารกิจที่ผู้บังคับบัญชามอบหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ การตรวจสอบสภาพความพร้อมรบของกองทัพน้อยที่ 4 ได้แสดงออกถึงพลังแห่งความสามัคคี เข้มแข็งตลอดจน สร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บังคับบัญชาตามลำดับขั้น อีกทั้งเป็นประวัติศาสตร์ของหน่วย ที่ต้องจารึกการเคลื่อนย้ายเข้าที่ตั้งถาวรแห่งใหม่.