สงขลา-รองอธิบดีกรมชลประทาน ติดตามเร่งรัดโครงการบริหารจัดการน้ำคาบสมุทรสทิงพระ

0
1102

รองอธิบดีกรมชลประทาน ติดตามเร่งรัดโครงการบริหารจัดการน้ำคาบสมุทรสทิงพระ จังหวัดสงขลา

นายประพิศ จันทร์มา รองอธิบดีฝ่ายก่อสร้าง กรมชลประทาน นายชูชาติ รักจิตร ผู้อำนวยการกองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง นายผดุงศักดิ์ ผ้าเจริญ ผู้อำนวยการส่วนติดตามและประเมินผล และคณะเจ้าหน้าที่กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง ลงพื้นที่อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เพื่อติดตามความก้าวหน้าโครงการบริหารจัดการน้ำคาบสมุทรสทิงพระ จังหวัดสงขลา โดยมี นายก่อพงศ์ เจ้ยแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 16 พร้อมเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องรายงานผลงานความก้าวหน้า การบริหารงบประมาณและปัญหา-อุปสรรค นอกจากนี้ยังได้เร่งรัดในส่วนของอ่างเก็บน้ำยะรม จังหวัดยะลา ให้ดำเนินการแล้วเสร็จภายในปี 63 เพื่อรองรับการใช้น้ำของสนามบินเบตง ตลอดจนอ่างเก็บน้ำคลองเบตง จังหวัดยะลา ที่ได้เน้นย้ำให้ขับเคลื่อนเดินหน้าโครงการก่อสร้างให้เป็นรูปธรรมอย่างแท้จริง ณ ห้องประชุมสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 16 จังหวัดสงขลา 

ในเวลาต่อมา รองอธิบดีฝ่ายก่อสร้างและคณะได้ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้า ณ จุดก่อสร้างบริเวณโครงการคลองส่งน้ำพลเอกอาทิตย์ฯ พร้อมอาคารประกอบ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในโครงการบริหารจัดการน้ำคาบสมุทรสทิงพระ จังหวัดสงขลา โดยขณะนี้มีการติดตั้งเครื่องสูบน้ำขนาด 8 นิ้ว ทั้งหมด 2 แห่ง ดังนี้ 1.ตำบลวัดสน อำเภอระโนด จำนวน 1 เครื่อง 2.ตำบลบ่อตรุ อำเภอระโนด จำนวน 1 เครื่อง เพื่อช่วยเหลือพื้นที่การเกษตรในเขตพื้นที่ ตำบลวัดสน ตำบลบ่อตรุ อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา และพื้นที่ใกล้เคียงประมาณกว่า 1,500 ไร่ ทั้งนี้แม้ว่าจะอยู่ระหว่างการดำเนินการก่อสร้าง แต่ชาวบ้านและเกษตรกรก็เริ่มได้ใช้ประโยขน์จากน้ำในคลอง โดยการสูบเพื่อนำไปใช้ในการเกษตร ปลูกผัก ทำนา ซึ่งสามารถสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรตลอดช่วงฤดูแล้งนี้   

จากนั้นได้เดินทางมายังโครงการแก้มลิงบางเขียด ซึ่งเป็นโครงการที่รับน้ำมาจากคลองส่งน้ำพลเอกอาทิตย์ฯ มีความจุน้ำ 2 ล้านลูกบาศก์เมตร ซึ่งขณะนี้ได้ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยเป็นแหล่งจัดหาน้ำในการทำเกษตรตามโครงการปลูกพืชระยะสั้นขององค์การบริหารส่วนตำบลบางเขียด ให้สามารถทำการเกษตรได้อย่างเพียงพอตลอดฤดูกาลเพาะปลูก และสามารถบรรเทาอุทกภัยพื้นที่ทำการเกษตรและพื้นที่อาศัยของราษฎรในพื้นที่บ้านใหญ่ หมู่ที่ 2 และบ้านระฆัง หมู่ที่ 5 รวม 443 ครัวเรือน ตำบลบางเขียด อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา และเป็นการส่งเสริมอาชีพและยกระดับความเป็นอยู่ของเกษตรกรได้เป็นอย่างดี 

จากนั้นรองอธิบดีกรมชลประทานได้เดินทางมายังโครงการแก้มลิงชะแล้ เพื่อติดตามความก้าวหน้าโครงการ ซึ่งขณะนี้อยู่ในระหว่างการดำเนินงาน ขุดสระเก็บน้ำ 310 ไร่ โดยมีความจุ 1.98 ล้านลูกบาศก์เมตร มีพื้นที่รับประโยชน์ 1,200 ไร่ ใช้ระยะเวลาก่อสร้าง 2 ปี 2562-2563 ซึ่งปัจจุบันดำเนินการไปแล้ว 31.14% 

ในการนี้ รองอธิบดีฝ่ายก่อสร้างได้เน้นย้ำกับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับงานก่อสร้างให้เร่งรัดดำเนินโครงการให้แล้วเสร็จโดยเร็วที่สุด เพื่อประโยชน์ของราษฎรในพื้นที่ต่อไป.