ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เปิดโครงการฝึกอบรมข้าราชการบรรจุใหม่ หลักสูตร “การเป็นข้าราชการที่ดี” ของศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้

0
385

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า   ณ ห้องประชุมกระทรวงศึกษาธิการ (ส่วนหน้า) จังหวัดปัตตานี ค่ายสมเด็จพระสุริโยทัย ตำบลบ่อทอง อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี นายการุณ สกุลประดิษฐ์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานเปิดการอบรมโครงการฝึกอบรมข้าราชการบรรจุใหม่ หลักสูตร “การเป็นข้าราชการที่ดี” ของศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ปี62

และบรรยายพิเศษเรื่อง “โครงสร้างองค์กรและระบบราชการ ในการขับเคลื่อนค่านิยมองค์กร ของกระทรวงศึกษาธิการและสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ” โดยมีนายวาทิต มีสนุ่น ผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ นายชาร์รีฟท์ สือนิ รองผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ และข้าราชการของศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ เข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ จำนวน 70 คน

ตามที่ อ.ก.ค.ศ. สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้ดำเนินการบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา ๓๘ ค. (๒) ใน ศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ จำนวน ๕๑ ราย ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.๒๕๕๑ กำหนดให้ผู้ได้รับการบรรจุแต่งตั้งใหม่ได้รับการพัฒนาตามที่กำหนดในกฎ ก.พ.ว่าด้วยการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการและการพัฒนาข้าราชการที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ พ.ศ.๒๕๕๓ ข้อ ๘ กำหนดให้มีการพัฒนาข้าราชการพลเรือนสามัญที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ เพื่อให้รู้ระเบียบแบบแผนของทางราชการและการเป็นข้าราชการที่ดี ด้วยกระบวนการปฐมนิเทศ การเรียนรู้ด้วยตนเองและการอบรมสัมมนาร่วมกัน ซึ่งจะต้องนำผลการอบรมไปใช้เป็นข้อมูลประกอบการประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการต่อไป
โครงการฝึกอบรมข้าราชการบรรจุใหม่ หลักสูตร “การเป็นข้าราชการที่ดี” ของศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี​62

จัดขึ้นระหว่างวันที่ 28 – 31 มีนาคม 2562​ ครั้งนี้ได้รับเกียติจากวิทยากรมามอบความรู้ให้กับข้าราชการใหม่ของศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ จากหลากหลายหน่วยงาน ได้แก่ นางสาวผุสดี เขตสมุทร ที่ปรึกษาด้านระบบบริหารจัดการศึกษา จากสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ , นางสาวนิปัทมา การะมีแน นักวิชาการศูนย์ภาษาและอาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา , นายพิษิฏฐ์ สุรวัลลภ ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ , ว่าที่เรือตรี ทรงยศ พรานเนื้อ นิติกรชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่งนิติกรเชี่ยวชาญ สำนักนิติการ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ , พ.ต.ท.กฤษนล อุมาจิ สารวัตรฝ่ายอำนวยการ ตำรวจภูธรจังหวัดปัตตานี , นางสาวชุตินันท์ โล่กิตติกุล นักวิชาการเงินและการบัญชีชำนาญการ สำนักงานคลังเขต 9 , นางสาวชุตินันท์ โล่กิตติกุล นักวิชาการเงินและการบัญชีชำนาญการ สำนักงานคลังเขต 9 และนายธีรยุทธ์ เกณบุตร อาจารย์สาขาวิชาการสอนศิลปะศาสตร์ (ภาษาไทย) คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ

ทีมข่าว@ชายแดนใต้​

แสดงความคิดเห็น