นราธิวาส​ – มอบเครื่องมือประกอบอาชีพแก่ผู้สำเร็จการฝึกอบรม​ฝีมือแรงงาน​ สร้างรายได้ชาวบ้าน

0
154

ตามนโยบายรัฐบาล มุ่งพัฒนาทักษะอาชีพให้แก่ประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
วันที่ 21 มีนาคม 2562 ที่ ห้องประชุมบางนรา สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 25 นราธิวาส ต.ลำภู อ.เมือง จ.นราธิวาส นายก่อพงษ์ โกมลรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานในพิธีมอบชุดเครื่องมือประกอบอาชีพให้แก่ผู้สำเร็จการฝึกอบรมตามโครงการฝึกอบรมฝีมือแรงงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปี 62

โดยมี นายเลอพงษ์ แตงเนียม ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 25 นราธิวาส และผู้อบรมในโครงการกว่า 300 คน เข้าร่วมพิธีในครั้งนี้​  ทั้งนี้สืบเนื่องจากนโยบายของรัฐบาลที่จะสร้างสันติสุขให้เกิดขึ้นในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งหนทางที่จะนำไปสู่จุดหมายนั้น จำเป็นต้องมีการดำเนินงานในหลายๆด้านอย่างเป็นระบบควบคู่กับการบูรณาการร่วมมือกับหน่วยงานทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง กระทรวงแรงงานโดยกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รับสนองนโยบายการดำเนินงาน จึงได้จัดทำและบรรจุโครงการฝึกอบรมฝีมือแรงงานในพื้นที่จังหวัดใช้แดนภาคใต้เป็นแผนงานปฏิบัติราชการประจำปี 2562 โดยมอบหมายให้สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 12 สงขลา และสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ประกอบด้วย ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส เป็นผู้ดำเนินการ ซึ่งสถาบันพัฒนาปีมือแรงงาน 25 นราธิวาสได้รับเป้าหมายดำเนินการโครงการฝึกอบรมฝีมือแรงงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ในกิจกรรมฝึกทักษะอาชีพให้แก่กลุ่มเป้าหมายในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ มีเป้าหมายสุดรวมจำนวน 280 คน โดยโครงการฝึกอบรมฝีมือแรงงานในส่วนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ มีวัตถุประสงค์เพื่อดำเนินการในส่วนของการฝึกอาชีพในสาขาต่างๆซึ่งเน้นในภาคปฏิบัติมีระยะการฝึก 10 วัน รวม 60 ชั่วโมง และเมื่อจบฝึกผู้สำเร็จการฝึกจะได้รับวุฒิบัตร รวมทั้งได้รับการสนับสนุนชุดเครื่องมือประกอบอาชีพ มูลค่าไม่เกิน 10,000 บาทต่อคน เพื่อนำไปเป็นอุปกรณ์เครื่องมือ ใช้สำหรับเริ่มต้นการประกอบอาชีพ สร้างเป็นอาชีพให้แก่ผู้สำเร็จการฝึกอบรม สร้างรายได้ให้แก่ตนเองและครอบครัวอีกด้วย

สำหรับสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 25 นราธิวาส ได้ดำเนินการฝึกอบรมจำนวน 6 รุ่น 4 สาขาอาชีพ รวมจำนวน 120 คนสำเร็จการฝึกอบรมจำนวน 118 คน ประกอบด้วย รุ่นที่ 1 สาขาตัดเย็บเสื้อผ้า ต.บองอ อ.ระแงะ รุ่นที่ 2 สาขาตัดเย็บเสื้อผ้า ต.ดุซงญอ อ.จะแนะ รุ่นที่ 3 สาขาทำขนบอบ ต.สากอ อ.สุไหงปาดี รุ่นที่ 4 สาขาทำขนบอบ ต.รือเสาะออก อ.รือเสาะ รุ่นที่ 5 สาขาช่างก่ออิฐฉาบปูน ต.ลุโบะสาวอ อ.บาเจาะ และรุ่นที่ 6 สาขาช่างไม้เครื่องเรือน ต.ตะมะยูง อ.ศรีสาคร ในการนี้สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 25 นราธิวาสได้กำหนดจัดพิธีมอบชุดเครื่องมือนาทีเพื่อมอบอาชีพให้แก่ผู้สำเร็จฝึกอบรมสร้างทัศนคติที่ดีให้แก่ผู้สำเร็จการฝึกอบรม ให้เห็นถึงความตั้งใจของภาครัฐที่มุ่งส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ตลอดจนเห็นคุณค่าประโยชน์ของเครื่องมือประกอบอาชีพและนำชุดเครื่องมือประกอบอาชีพได้รับใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดสร้างอาชีพเพิ่มรายได้ให้กับตนเองและครอบครัว


ทางด้านนายก่อพงษ์ โกมลรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสกล่าวว่า รัฐบาลได้ให้ความสำคัญในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยเฉพาะการส่งเสริมด้านอาชีพและรายได้ให้กับประชาชนตามโครงการฝึกอบรมฝีมือแรงงานในจังหวัด ชายแดนภาคใต้ ซึ่งมีทั้งการให้ความรู้ทักษะด้านอาชีพ และให้ชุดเครื่องมือประกอบอาชีพ เพื่อให้ผู้สำเร็จการฝึก มีอุปกรณ์เครื่องมือที่พร้อมสำหรับนำไปเริ่มต้นในการประกอบอาชีพ และสร้างเป็นอาชีพ ให้รายได้ให้ครอบครัว อันนำไปสู่ความสุข และสันติสุขในพื้นที่ โดยเฉพาะการพัฒนาฝีมือในงานด้านช่าง ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญมากสำหรับใช้ในการประกอบอาชีพ เพราะหากไม่มีความรู้ และทักษะในอาชีพ ก็จะไม่สามารถที่จะประกอบอาชีพนั้นได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากต้องการพัฒนาตนเองไปสู่การเป็นผู้ประกอบการ นอกจากทักษะด้านอาชีพแล้ว จำเป็นต้องมีทัศนคติที่ดี มีความรู้ ความเข้าใจ ในเรื่องอื่นๆด้วย เช่นการบริหารจัดการ ความรู้ด้านแหล่งเงินทุน และอื่นๆอีกมากมาย ฉะนั้นขอให้ผู้สำเร็จการฝึกอบรมทุกคน นำความรู้ที่ได้รับจากการฝึกอบรม และชุดเครื่อง เครื่องมือประกอบอาชีพที่ได้รับไปแล้ว นำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ให้มากที่สุด พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดความชำนาญ ความเชี่ยวชาญ ซึ่งจะช่วยสร้างอาชีพ และความมั่นคงทางอาชีพ ก่อให้เกิดรายได้ หรือลดรายจ่าย ให้ตนเองและครอบครัวต่อไป
ข่าว/กรียา​  เต๊ะตานี​ ทีมข่าว@ชายแดนใต้จ.นราธิวาส

แสดงความคิดเห็น