ปัตตานี-ทั่วไทยร่วมใจต้านยาเสพติด.สุ่มตรวจหาสารเสพติดใน๑๒ โรงงาน

0
762
ปัตตานี-ทั่วไทยร่วมใจต้านยาเสพติดสุ่มตรวจหาสารเสพติดใน ๑๒ โรงงาน

ปัตตานี-ทั่วไทยร่วมใจต้านยาเสพติดสุ่มตรวจหาสารเสพติดใน ๑๒ โรงงาน

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ บริษัทปัตตานีผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด ตำบลบานา อำเภอเมืองจังหวัดปัตตานี จังหวัดปัตตานีนายสมนึก พรหมเขียว รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี  เป็นประธานเปิดการดำเนินกิจกรรมสุ่มตรวจหาสารเสพติดพนักงานในโรงงาน    ตามโครงการโรงงานทั่วไทยร่วมใจต้านยาเสพติดพร้อมมอบป้ายประชาสัมพันธ์เชิดชูสถานประกอบการ จำนวนที่ ๑๒ โรงงาน ที่เข้าร่วมโครงการฯมีหัวหน้าส่วนราชการ บุคลากรและพนักงานโรงงานเข้าร่วมกิจกรรม

สำหรับโครงการโรงงานทั่วไทยร่วมใจต้านยาเสพติดนี้จัดขึ้นเพื่อ ประกาศเจตนารมณ์แสดงความร่วมมือในการเฝ้าระวังและป้องกันยาเสพติด ในสถานประกอบกิจการโรงงานและส่งเสริมมาตรการรณรงค์ที่เป็นรูปธรรม กับยาเสพติดซึ่งมีข้อตกลงร่วมมือกันเฝ้าระวังป้องกัน และ แก้ไขปัญหายาเสพติด ภายในสถานประกอบการโรงงาน  ทั้งยัง มี  การส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานโครงการการการต่อต้านยาเสพติดอย่างต่อเนื่องในโรงาน

โดยแนวทางการดำเนินงาน   มี   ๑. ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านยาเสพติด   ๒. ประกาศให้สาธารณชนรับรู้เกี่ยวกับโครงการนี้    ๓. กำหนดมาตรการต่อต้านยาเสพติด  โดย   ได้ประกาศมาตรการ  ให้พนักงานได้รับทราบโดยทั่วกัน ๔. ประชาสัมพันธ์ภายในบริเวณโรงงาน โดยการติดป้ายรณรงค์ออกเสียงตามสายแจ้งเตือนเกี่ยวกับพิษภัยยาเสพติด ๕. จัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันและจัดให้มีกิจกรรมการออกกำลังกายและ ๖.รายงานแผนผลการดำเนินงานในโรงงานที่เข้าร่วมโครงการ โดยกิจกรรมดังกล่าวสอดคล้องกับ นโยบายของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีที่เกี่ยวกับขจัดภัยยาเสพติดอีกด้วย

ทีมข่าว@ชายแดนใต้ จ.ปัตตตานี