ยะลา​- ศอ.บต. พร้อมขับเคลื่อน “สวนยาง สู่ฟาร์มเกษตร” ลดพื้นที่ยางและสนับสนุนปลูกพืชอื่น เพิ่มทางเลือกแก่เกษตรกร

0
491

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า  พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร รองเลขาธิการ รักษาราชการแทน เลขาธิการ ศอ.บต. พร้อมด้วย นายปรีชา ชนะกิจกำจร ผู้อำนวยการกองส่งเสริมและสนับสนุนงานฝ่ายพลเรือน ศอ.บต. ตลอดจนเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่พบปะ กลุ่มส่งเสริมอาชีพการเกษตรผสมผสาน หมู่ที่ 1 ตำบลบาลอ อำเภอรามัน และลงพื้นที่พบปะกลุ่มส่งเสริมอาชีพการเกษตรผสมผสาน บ้านกรงปินังหมู่ที่ 7 ตำบลกรงปินัง อำเภอกรงปินัง จังหวัดยะลา

เพื่อติดตามความก้าวหน้าการดำเนินการขับเคลื่อนพัฒนา “สวนยาง สู่ฟาร์มเกษตร”
สำหรับ “สวนยาง สู่ฟาร์มเกษตร” เป็นหนึ่งในโครงการของ ศอ.บต. ที่ดำเนินการพัฒนาด้านเศรษฐกิจในพื้นที่ เพื่อสร้างงาน สร้างอาชีพ รวมทั้งเพิ่มทางเลือกในการสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกร เน้นสร้างความเข้มแข็งเศรษฐกิจฐานราก มุ่งพัฒนาที่ฐานรากครัวเรือนและสร้างความเข้มแข็งที่ชุมชนโดยพัฒนาฟาร์มสวนยางพารานำร่อง ตำบลละ 1 แห่ง รวม 282 แห่ง โดยร่วมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ขยายผลให้ครอบคลุมหมู่บ้านละ1 แห่ง ลดพื้นที่ปลูกยางและสนับสนุนการปลูกพืชชนิดอื่น
ทั้งนี้

กลุ่มส่งเสริมอาชีพการเกษตรผสมผสาน อำเภอรามัน และกลุ่มส่งเสริมอาชีพการเกษตรผสมผสาน บ้านกรงปินัง อำเภอกรงปินัง จังหวัดยะลา เป็นกลุ่มที่เข้าร่วมโครงการ“สวนยาง สู่ฟาร์มเกษตร” โดยมีสมาชิกเป็นเกษตรกรในพื้นที่ เน้นการปลูกผักส่วนครัวและพืชอื่นๆ ในสวนยางพารา อาทิ มะนาว ตะไคร้ ถั่วฝักยาว โหระพา ผักบุ้ง แตงโม กระเจี๊ยบ สับปะรด
พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร รองเลขาธิการ รักษาราชการแทน เลขาธิการ ศอ.บต. กล่าวว่า แม้พี่น้องในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ส่วนใหญ่จะปลูกสวนยางพาราเป็นหลักแต่มีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องปลูกพืชอื่นเสริม อยากให้แต่ละชุมชนหันมาปลูกพืชอื่นเสริมไปด้วย ใครมีความรู้ในส่วนไหนก็ให้มาช่วยกัน โดยต้องเน้นปลูกแบบปลอดสารพิษ ปัจจุบันไม่ควรเน้นการปลูกเกษตรแบบเชิงเดี่ยวแต่ควรทำแบบผสมผสาน ในขณะเดียวกันสวนยางก็ยังให้คงไว้เพราะเนื่องจากเป็นพืชเศรษฐกิจหลัก ขอชื่นชมทั้งสองกลุ่มที่สามารถเป็นแบบอย่างในการขยายผลไปยังพื้นที่อื่น
ด้าน นายสิฮาบูดิน นิยาแม ประธานกลุ่มส่งเสริมอาชีพการเกษตรผสมผสาน อำเภอรามัน ให้สัมภาษณ์ว่า ในอดีตพื้นที่ตรงนี้เป็นที่ว่างเปล่า ไม่สามารถปลูกพืชได้ ต่อมาตนร่วมกับสมาชิกได้มีการพัฒนาบำรุงดินและดูแลจัดการเรื่องน้ำให้ดินมีความสมดุล และได้ลองปลูกพืชสวนครัว พืชมีการเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง ต่อมาจึงได้มีการปลูกพืชอีกหลากหลายชนิด และได้ผลลิตที่มีคุณภาพ แต่ยังขาดช่องทางการขยายตลาดเพื่อจำหน่ายผลผลิต

อย่างไรก็ตาม ศอ.บต. พร้อมสนับสนุนและเติมเต็มในเรื่องการหาตลาดให้แก่เกษตรกร รวมทั้งแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำบำรุงพืชผักโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงหน้าแล้ง พร้อมบูรณาการกับทุกภาคส่วนเพื่อให้การขับเคลื่อน “สวนยาง สู่ฟาร์มเกษตร” เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนสร้างความเข้มแข็งเศรษฐกิจฐานราก มุ่งพัฒนาที่ฐานรากครัวเรือนและสร้างความเข้มแข็งในชุมชน ขยายผลไปสู่หมู่บ้าน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้แก่พี่น้องเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ต่อไป

ข่าว​ มูกะตา​ หะไร​ทีมข่าว@ชายแดนใต้​จ.ยะลา