ดร.ณหทัย นำทีมผู้สมัคร สส.หญิงพรรคประชาชาติ ร่วมแสดงพลังหญิง พร้อมประกาศนโยบายเด็ดเพื่อผู้หญิง

0
1455

ดร.ณหทัย นำทีมผู้สมัคร สส.หญิงพรรคประชาชาติ ร่วมแสดงพลังหญิง พร้อมประกาศนโยบายเด็ดเพื่อผู้หญิง

วันที่ 18 มีค. ดร.ณหทัย ทิวไผ่งาม รองหัวหน้าพรรค และแคนดิเดต นายกรัฐมนตรี พรรคประชาชาติ นำทีมผู้สมัคร สส. หญิงพรรคประชาชาติและผู้สนับสนุน แถลงนโยบายเพื่อส่งเสริมความเท่าเทียมกันระหว่างเพศ และสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพของสตรีในทุกมิติ โดยมี นางวรลักษณ์ ศรีสอาด ผู้สมัคร สส.เขต 13 กรุงเทพมหานคร น.ส.สุนิศา  แดนแก้วรัตน์ ผู้สมัคร สส.เขต 6 จังหวัดเชียงราย ดร.มีชัย ออสุวรรณ ผู้สมัคร สส.เขต 4 กรุงเทพมหานคร และนายมูฮัมหมัด รุสดี เชคฮารูน ผู้สมัคร สส. เขต 19 กรุงเทพมหานคร ร่วมแถลงข่าว พร้อมเดินรณรงค์เผยแพร่แนวคิดและการระเบิดพลังหญิงให้กับประชาชน โดยเฉพาะกลุ่มคนวัยทำงานบริเวณถนนนราธิวาสราชนครินทร์ฯ ต่อเนื่องไปยังซอยละลายทรัพย์ และถนนสีลม โดยได้รับการตอบรับ และได้รับความสนใจอย่างมาก

ดร.ณหทัย กล่าวว่า พรรคประชาชาติส่งเสริมความเท่าเทียมกันระหว่างเพศ และสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพของสตรีในทุกมิติ ไม่ว่าจะเป็น มิติด้านการเมือง-การปกครอง มิติด้านเศรษฐกิจ และมิติด้านสังคม โดยปัจจุบันเราอาจจะเห็นว่าผู้หญิงมีพื้นที่ในสังคมมากขึ้น แต่ถ้ามองลงไปให้ลึกแล้วจะพบว่า ผู้หญิงยังคงได้รับการปฏิบัติอย่างไม่เท่าเทียม หรือไม่ได้รับการหยิบยื่น “โอกาส” เท่ากับผู้ชาย ในทุกแวดวง ทั้งแวดวงการเมือง และเศรษฐกิจ พรรคประชาชาติจึงมีนโยบายในการผลักดันกฎหมายเพื่อความเสมอภาคของสตรี เพื่อพัฒนาบทบาทสตรีในการเป็นผู้นำ รวมถึง การมีส่วนร่วมในทางการเมืองของกลุ่มสตรี 

“เรายังสนับสนุนการจัดตั้งศูนย์พลังหญิง  “SWS Center” (Save Women’s Soul) เพื่อให้การช่วยเหลือ และให้คำปรึกษาปัญหาแก่สตรีที่ต้องเผชิญกับปัญหา ความรุนแรง ฉุกเฉิน เร่งด่วน รวมทั้งส่งเสริม สนับสนุนผู้หญิงในทุกมิติ พร้อมไปกับการตั้ง “โรงเรียนครอบครัว” เพื่อส่งเสริม และพัฒนาสถาบันครอบครัว โดยเริ่มต้นตั้งแต่การวางแผน และเตรียมความพร้อมในการเป็นคุณแม่-คุณพ่อ รวมถึงการส่งเสริมสุขภาวะและสิทธิอนามัยเจริญพันธุ์ของสตรี และการดูแลด้านสุขภาพสตรีตั้งแต่ตั้งครรภ์จนถึง 3 ขวบ หรือ “0-9-3”  และส่งเสริมให้สตรีได้เข้าถึงการศึกษาในทุกระดับการศึกษา รวมถึงการศึกษาด้านศาสนา และการศึกษาตลอดชีวิตของผู้หญิงทั้งในระบบและนอกระบบ เพราะเราเชื่อว่าผู้หญิงมีพลังมากกว่าที่ใครคิด เพียงได้รับการหยิบยื่นโอกาส” ดร.ณหทัย กล่าว

รายละเอียดนโยบายเกี่ยวกับสตรีของพรรคประชาชาติ

• นโยบายด้านการเมือง-การปกครอง 

– ผลักดันกฎหมายเพื่อความเสมอภาคของสตรี เพื่อพัฒนาบทบาทสตรีในการเป็นผู้นำ รวมถึง การมีส่วนร่วมในทางการเมืองของกลุ่มสตรีเพิ่มสัดส่วนของสตรีในระดับผู้บริหารเพื่อให้มีอำนาจในการตัดสินใจทั้งภาคการเมือง ราชการ และเอกชน เช่นการผลักดันสัดส่วนผู้สมัครรับเลือกตั้งให้มีความเท่าเทียมกันระหว่งชาย และหญิง โดยให้มีผู้สมัครหญิงในสัดส่วนไม่ต่ำกว่า 30% ของผู้สมัคร

– จัดตั้งสภาสตรีระดับจังหวัด ภาค และระดับชาติ พร้อมทั้ง จัดให้มีสถาบันพัฒนาสตรี ครอบครัว ชุมชน และท้องถิ่น

• นโยบายด้านเศรษฐกิจ

– ตั้งคณะกรรมการว่าด้วยการจ้างงานเพื่อความเท่าเทียมและยุติธรรมของสตรี ทำหน้าที่เสนอแนะ พร้อมทั้ง คัดกรองบุคคลเข้าทำงาน ตลอดจนพิจารณาตำแหน่งและค่าตอบแทนที่เท่าเทียมและเป็นธรรม

– ส่งเสริมศักยภาพ และสิทธิในทางเศรษฐกิจของผู้หญิง โดยเฉพาะสิทธิในการเป็นเจ้าของที่ดินและทรัพย์สินอื่น

– ขจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรีในทุกรูปแบบ และส่งเสริมความเสมอภาค-เป็นธรรมระหว่างเพศ

• นโยบายด้านสังคมไทย

– จัดตั้ง “SWS Center” (Save Women’s Soul) “ศูนย์สร้างพลังหญิง” เพื่อให้การช่วยเหลือ ส่งเสริม สนับสนุนผู้หญิงในทุกมิติ

– จัดตั้ง “โรงเรียนครอบครัว” เพื่อส่งเสริม และพัฒนาสถาบันครอบครัว โดยเริ่มต้นตั้งแต่การวางแผน และเตรียมความพร้อมในการเป็นคุณแม่-คุณพ่อ 

– รณรงค์และสนับสนุนการ “ยุติความรุนแรง” ต่อสตรีในทุกรูปแบบ

– สนับสนุนให้สตรีเข้าถึงความยุติธรรมและได้รับการคุ้มครองตามที่กฎหมายกำหนด

– ส่งเสริมสุขภาวะและสิทธิอนามัยเจริญพันธุ์ของสตรี และการดูแลด้านสุขภาพสตรีตั้งแต่ตั้งครรภ์-3 ขวบ “0-9-3”

– ส่งเสริมให้สตรีได้เข้าถึงการศึกษาในทุกระดับการศึกษา รวมถึงการศึกษาด้านศาสนา และการศึกษาตลอดชีวิตของผู้หญิงทั้งในระบบและนอกระบบ

– สนับสนุนให้สตรีทุกชาติพันธุ์ได้รับโอกาสเท่าเทียมกันในทุกมิติ