แม่ทัพ 4 ประชุมตรวจเยี่ยม พบปะพูดคุย มอบนโยบาย หัวหน้าชุดปฏิบัติการจรยุทธ์ ในพื้นที่ จชต.

0
1095

แม่ทัพภาค 4 ประชุมตรวจเยี่ยม พบปะพูดคุย มอบนโยบาย หัวหน้าชุดปฏิบัติการจรยุทธ์ ในพื้นที่ จชต.

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า พลโท พรศักดิ์  พูลสวัสดิ์ แม่ทัพภาคที่ 4 เป็นประธานการประชุมตรวจเยี่ยม พบปะพูดคุย มอบนโยบาย หัวหน้าชุดปฏิบัติการจรยุทธ์ ทั้ง 4 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดนราธิวาส จังหวัดยะลา จังหวัดปัตตานี และจังหวัดสงขลา โดยมี พลเอก ชินวัฒน์  แม้นเดช ที่ปรึกษากองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า และคณะร่วมการประชุม

โดยแม่ทัพภาคที่ 4 และคณะได้รับฟังบรรยายสรุปของ ชุดปฏิบัติการจรยุทธ์ ทั้ง 4 หน่วย และร่วมรับฟังบรรยายพิเศษจากที่ปรึกษากองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ก่อนจะมอบนโยบายและแนวทางให้กับเจ้าหน้าที่นำไปปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์เป็นรูปธรรม สร้างสภาพแวดล้อมต่อการแสวงหาทางออกจากความขัดแย้งโดยสันติวิธี ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างสังคมพหุวัฒนธรรมที่เข้มแข็ง ส่งผลให้พื้นที่ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชน

โดยแม่ทัพภาคที่ 4 ได้มอบนโยบายสั่งการสร้างความเข้าใจให้กับเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงาน ให้กับ ชุดปฏิบัติการจรยุทธ์ ทั้ง 4 หน่วย เพื่อให้ทำภารกิจได้อย่างถูกต้อง ตรงเป้าหมายในแต่ละพื้นที่ เกี่ยวกับยุทธวิธีของฝ่ายตรงข้าม เพื่อจำกัดเสรีในการก่อเหตุ โดยมอบหมายให้เจ้าหน้าที่แสวงหาข้อมูลของฝ่ายตรงข้ามตามที่สั่งการไว้ และจะติดตามผลการปฏิบัติในอีก 1 เดือนข้างหน้า.