ม.นร จับมือ อีซูซุ หาดใหญ่ จัดกิจกรรมบริการวิชาการ ฝึกอบรมการใช้เครื่องมือ-เครื่องยนต์ อีซูซุ ชั้นสูง เพื่อเป็นศูนย์การเรียนรู้

0
683

ม.นร จับมือ อีซูซุ หาดใหญ่ จัดกิจกรรมบริการวิชาการ จัดฝึกอบรมการใช้เครื่องมือเกี่ยวกับเครื่องยนต์ อีซูซุ ชั้นสูง เพื่อเป็นศูนย์การเรียนรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยียานยนต์ชั้นสูง สู่การเป็นมืออาชีพที่ตรงต่อความต้องการของตลาด


มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ อ.เมือง จ.นราธิวาส โดยคณะวิศวกรรมศาสตร์ร่วมกับบริษัทกลุ่มอีซูซุหาดใหญ่ จำกัด ร่วมจัดกิจกรรมบริการวิชาการฝึกอบรมการใช้เครื่องมือเกี่ยวกับเครื่องยนต์อีซูซุชั้นสูง รุ่นที่ 3 โดยโครงการดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อเป็นศูนย์การเรียนรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยียานยนต์ชั้นสูง ให้กับนักศึกษารวมไปถึงบุคลากรของกลุ่มบริษัทอีซูซุ ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ประกอบด้วย จ.ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส อีกทั้งยังเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีทางด้านวิศวกรรมเครื่องกล เพื่อเป็นพื้นฐานให้กับนักศึกษามหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ และพนักงานใหม่ของบริษัทอีซูซุ ในการเตรียมความพร้อมเข้าสถานประกอบการ ถือว่าเป็นการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรด้านช่างยนต์ ต่อไปในอนาคต

โดยในการนี้ นายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานเปิดโครงการ โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.รสสุคนธ์ แสงมณี อธิการบดีมหาวิทยาลัยนราธิวาสฯ รองศาสตราจารย์ ดร.จงรัก พลาศัย นายกสภา มหาวิทยาลัยนราธิวาสฯผู้บริหารระดับสูงบริษัทอีซูซุหาดใหญ่จำกัด คณาจารย์ นักศึกษา มหาวิทยาลัยนราธิวาสฯเข้าร่วมโครงการเป็นจำนวนมาก


รอง ศาสตราจารย์ รสสุคนธ์ แสงมณี อธิการบดีมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ เปิดเผยว่า จากความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยนราธิวาสฯกับบริษัทอีซูซุหาดใหญ่ จำกัดในด้านการพัฒนาบุคลากรและนักศึกษานั้น เน้นการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนในสาขายานยนต์ให้ก้าวทันเทคโนโลยี และรองรับความต้องการแรงงานอุตสาหกรรมไทยในอนาคต สำหรับกิจกรรมดังกล่าวถือว่าเปฌ็นกิจกรรมต่อยอดในความร่วมมือกับบริษัทอีซูซุหาเดใหญ่ จำกัด ซึ่งผู้ที่ได้รับการอบรมจะได้รับการพัฒนาด้านวิชาชีพอย่างจริงจัง และพร้อมที่จะออกสู่ตลาดแรงงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
โดยกิจกรรมดังกล่าว มีการฝึกอบรมการใช้เครื่องมือเกี่ยวกับเครื่องยนต์อีซูซุชั้นสูง ซึ่งมีพนักงานใหม่ในกลุ่มบริษัทอีซูซุ เข้าร่วม จำนวน 9 คน และเป็นผู้ที่ได้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้าสูงตลาดแรงงานของบริษัทอีซูซุในประเทศไทย จะมีคณาจารย์จากคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ เป็นวิทยากรผู้ให้ความรู้ โดยกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 11 – 12 มีนาคม 2562 ณ ศูนย์ฝึกปฏิบัติสาขาวิชาเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ อ.เมือง จ.นราธิวาส


ด้าน ดร.ยรรยง สุรัตน์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสฯกล่าวว่า ตามที่คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ได้จัดโครงการฝึกอบรมด้านเครื่องยนต์ให้สถานประกอบการ มีวัตถุประสงค์เพื่อ ฝึกอบรมให้ความแก่ช่างใหม่ด้านเครื่องยนต์ สำหรับกลุ่มอีซูซุ ใน พื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ 4 ศูนย์บริการ โดยการดำเนินโครงการในครั้งนี้ได้จัดต่อเนื่องกันเป็นครั้งที่ 3 จากการดำเนินโครงการครั้งที่ผ่านมา สามารถขยายจำนวนช่างประกอบการในจังหวัดนราธิวาส ปัตตานี และยะลา ได้เป็นอย่างดี ซึ่งตรงต่อความต้องการของตลาดแรงงาน.

ภาพ/ข่าว​ แวดาโอะ​  หะไร​ บก.@ชายแดนใต้​ จ.นราธิวาส​