เทวัญ นำทีมพรรคชาติพัฒนา​ ลงพื้นที่เมืองเบตง เปิดตัวผู้สมัคร สส. เขต3 จ.ยะลา

0
649

ยะลา -แกนนำพรรคชาติพัฒนา ลงพื้นที่อำเภอเบตง จังหวัดยะลา กราบสักการะพระมหาธาตุเจดีย์ วัดพุทธาธิวาส พร้อมเปิดตัวผู้สมัคร ส.ส. เขตเลือกตั้งที่ 3 จังหวัดยะลา


วันนี้ 10 มี.ค.62 เมื่อเวลา 16.30 น. นายเทวัญ ลิปตพัลลภ หัวหน้าพรรค พร้อมผู้บริหารพรรค เดินทางลงพื้นที่ อำเภอเบตง จังหวัดยะลา เพื่อเปิดตัวผู้สมัครเขตเลือกตั้ง ที่ 3 ของจังหวัดยะลา โดยเมื่อเดินทางมาถึงอำเภอเบตง ได้เดินทางไปกราบสักการะพระมหาธาตุเจดีย์ วัดพุทธาธิวาส (วัดอารามหลวง) โดยมีสมาชิกพรรคฯ และประชาชนที่ให้การสนับสนุนและให้การต้อนรับ พร้อมกันนั้นได้เดินพบปะ ประชาชนผู้ใช้บริการ ภายในเขตเทศบาลเมืองเบตง


นายเทวัญ ลิปตพัลลภ หัวหน้าพรรค ฯ กล่าวว่า พรรคชาติพัฒนามีความพร้อมที่จะส่งผู้สมัคร สส.เขต ลงครบทั้ง 3 เขตของจังหวัดยะลา ส่วนใหญ่เป็นผู้สมัครหน้าใหม่ และเป็นคนรุ่นใหม่ ที่มีความมั่นใจ ว่าจะสามารถช่วงชิงคะแนนเสียจากประชาชนในแต่ละเขตเลือกตั้งได้เป็นอย่างดีเนื่องจากตัวผู้สมัครเองเป็นคนในแต่ละพื้นที่ มีความขยันในการพบปะประชาชนจนนำมาในการแก้ปัญหาปากท้อง ซึ่งนโยบายของพรรคชาติไทยพัฒนา คือ ยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มุ่งสร้างความสามัคคีของคนในชาติ พัฒนาให้เกิดความมั่นคงก้าวหน้าทางด้านการเมือง สังคม เศรษฐกิจ และความสัมพันธ์ที่ดีกับนานาประเทศ โดยมีแนวนโยบายด้านต่าง ๆ เช่น นโยบายด้านการเมืองการปกครอง การกระจายอำนาจรัฐสู่ท้องถิ่นอย่างจริงจัง เสริมสร้างโอกาสประชาชนให้มีส่วนร่วมทางการเมือง โดยเฉพาะนโยบายด้านการศึกษา ได้ให้ความสำคัญกับผู้รับการศึกษา เนื่องจากพรรคชาติไทยพัฒนาตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาการของเด็กและเยาวชน เพื่อให้เติบโตเป็นมนุษย์ที่มีศักยภาพ และประสิทธิภาพในการดำรงชีวิต จึงให้ความสำคัญต่อการพัฒนาทางด้านสติปัญญา สุขภาพจิต และสุขภาพกาย โดยจะส่งเสริมการเรียนการสอนที่ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม ให้ผู้เรียน จัดให้มีโภชนาการอย่างเหมาะสม โดยการจัดโครงการอาหารกลางวันเป็นสวัสดิการสำหรับเด็กนักเรียน ส่งเสริมให้ทุกคนเข้าสู่ระบบการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ ให้มีการเรียนฟรีในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

รวมทั้งการจัดหาทุนการศึกษาเพื่อให้สามารถเข้าสู่ระบบการศึกษาที่สูงขึ้น และสร้างโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิต รวมทั้งจัดระบบการแนะแนวการศึกษา เพื่อให้ผู้รับการศึกษาสามารถกำหนดเป้าหมายทางการศึกษา เพื่อการดำรงชีวิตที่ดีของตนได้อย่างเหมาะสม และสามารถตอบสนองต่อสังคม และประเทศได้อย่างสูงสุด
นายวรชัย ชัยพิชญากุล ผู้สมัคร ส.ส.เขต 3 ยะลา พรรคชาติพัฒนา กล่าวว่า วันนี้มีความพร้อมในการเสนอตัวเพื่อเข้ามาช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ โดยเวลาที่เหลือก่อนที่จะเข้าสู่การเลือกตั้งนั้น ก็จะได้ลงพื้นที่ เคาะประตูบ้านพบปะประชาชน พร้อมกับระดมทีมงาน กระจายกันลงพื้นที่ให้ครบทั้งหมด นอกจากการนำเสนอแนวทางในการแก้ปัญหา โดยเฉพาะในเรื่องปากท้องแล้ว ก็พร้อมที่จะเปิดรับข้อเสนอแนะ ปัญหาและแนวทางแก้ไข จากประชาชน ที่อาจจะนำเสนอได้ทั้งในระหว่างการลงพื้นที่รวมถึง สื่อโซเชียล พร้อมที่จะรับเรื่องและนำเสนอสู่พรรคเพื่อหาแนวทางในการแก้ไขต่อไป
ข่าว…เจษฎา สิริโยทั ​ทีมข่าว@ชายแดนใต้​ อ.เบตง จ.ยะลา