ทต.กะลุวอเหนือ จับมือ สสส.สร้างสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา พัฒนาเด็กปฐมวัย

0
403

ทางสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือว่า สสส. ร่วมมือกับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นแล้วก็มูลนิธิสนามเด็กเล่นสร้างปัญญาลงพื้นที่

ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสิรินธร บ้านพิกุลทอง ตำบลกะลุวอเหนือ อำเภอเมืองจังหวัดนราธิวาส โดยมีนายกเทศมนตรีตำบลกะลุวอเหนือ หน่วยงานข้าราชการพนักงานให้การต้อนรับคณะ ลงพื้นที่วางแผนเพื่อสร้างสนามเด็กเล่นสร้างปัญญาโดยชุมชนท้องถิ่นตามโครงการพัฒนาการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัยโดยสนามเด็กเล่นสร้างปัญญาโดยชุมชนท้องถิ่น เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับคณะผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ด้วยความร่วมมือของ สสส.

นายอัสมีรี แวเด็ง นายกเทศมนตรีตำบลกะลุวอเหนือ เปิดเผยว่า โครงการนี้ถือเป็นส่วนสำคัญในการพัฒนาบุคลากรในชุมชนถ้าประสบความสำเร็จจะช่วยให้เด็กๆ ซึ่งถือเป็นบุคลากรที่สำคัญของชาติเติบโตขึ้นอย่างมีคุณภาพ รู้จักคิดวิเคราะห์แล้วก็ดูแลตัวเองได้ดียิ่งขึ้น สนามเด็กเล่นสร้างปัญญาเป็นลักษณะการเล่นในธรรมชาติสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมความรอบรู้ในสิ่งที่ใช้ได้จริงทั้งด้านร่างกายอารมณ์สังคมและสติปัญญามีความพร้อมที่จะเข้าศึกษาต่อในระดับการศึกษาขั้นต่อไป
นายสมพร ใช้บางยาง เปิดเผยว่า การลงพื้นที่ดูสถานที่สร้างสนามเด็กเล่นสร้างปัญญาบอกว่าการเล่นเป็นจุดเริ่มต้นของการเรียนรู้ในอดีตเด็กส่วนใหญ่เรียนรู้จากธรรมชาติจนเกิดเป็นทักษะหลายด้านแต่เมื่อบริบทสังคมในปัจจุบันเริ่มเปลี่ยนไปเริ่มขาดทักษะที่เกิดจากการละเล่นจนกลายเป็นปัญหาที่ปรากฏขึ้นบนสูงมากมายทั้งข่าวเด็กจมน้ำหรือว่าเด็กประสบอุบัติเหตุทั้งหลายดังนั้นสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา ซึ่งเป็นสิ่งที่ช่วยกันแก้ปัญหาตรงนี้ได้


อาจารย์ดิสสกร กุนธรประธานมูลนิธิสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา กล่าวว่า การเล่นตามรอยพระยุคลบาทมาปรับใช้กับสนามเด็กเล่นและอัญเชิญแนวการอบรมเลี้ยงดูเด็กด้วยความรักของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีในมิติของการจัดสิ่งแวดล้อมส่งเสริมการเล่นจัดอาหารที่ถูกหลักโภชนาการการฝึกทักษะชีวิตผ่านงานบ้านหรือว่าการทำสวนสนามเด็กเล่นสร้างปัญญาจะมีทั้งหมด 5 ฐาน 1สระน้ำ อิน จัน ฐานที่ 2 “สระทารก” ฐานที่ 3 “ค่ายกล Spider Man” ฐานที่ 4 ”เรือสลัดลิง” และ ฐานที่ 5 ”หัดว่ายน้ำ” ซึ่งแต่ละฐานก็จะช่วยส่งเสริมให้เด็กกล้าที่จะเรียนรู้ด้วยตัวเองผ่านการเล่นแล้วก็การเรียนรู้ด้วย


ภาพ/ข่าว ซาการียา ดอเลาะ จ.นราธิวาส

แสดงความคิดเห็น