พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ หัวหน้าผู้แทนพิเศษของรัฐบาลและรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานการประชุมเตรียมจัดโครงการชุมนุมลูกเสือบำเพ็ญประโยชน์

0
1432

พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ หัวหน้าผู้แทนพิเศษของรัฐบาลและรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานการประชุมเตรียมจัดโครงการชุมนุมลูกเสือบำเพ็ญประโยชน์เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคงพระราชพิธีบรมราชาภิเษก”ลูกเสือจิตอาสาทำความดี รวมใจภักดี เทิดไท้องค์ราชัน”

เป็นเวลา 5 วัน 4 คืน ทั่วประเทศในห้วงเดือน พ.ค. – กลางเดือน มิ.ย.62 เพื่อน้อมนำพระบรมราโชบายสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกร บดินทรเทพยวรางกูร ด้านการศึกษา 4 ประการ ได้แก่ การ มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง ยึดมั่นในศาสนา มั่นคงในสถาบันพระมหากษัตริย์ มีความเอื้ออาทรต่อครอบครัวและชุมชนของตนการมีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคง มีคุณธรรม รู้จักแยกแยะสิ่งที่ผิด-ที่ถูก เพื่อสร้างคนดีให้แก่บ้านเมือง การมีงานทำ มีอาชีพ รักงานสู้งานจนสำเร็จเลี้ยงตัวและครอบครัวได้ และเป็นพลเมืองดี การเป็นพลเมืองดีเป็นหน้าที่ของทุกคน หมายถึงการมีน้ำใจ มีความเอื้ออาทร เห็นอะไรที่จะทำเพื่อบ้านเมืองได้ก็ต้องทำ ไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม โดยกำหนดเป้าหมายลูกเสือ เนตรนารีที่จะเข้าร่วมกิจกรรมชุมนุมลูกเสือและสวนสนามจำนวน 40,860 คน (ภาคใต้และชายแดนใต้ 13,620 คน)และจะมีการประชาสัมพันธ์เชิญชวนลูกเสือของประเทศเพื่อนบ้านเข้าร่วมกิจกรรมด้วย

ทีมข่าว​@ชายแดนใต้