ปัตตานี-ผู้แทนคณะ คสช.ติดตามงานที่ขึ้นตรงนายกรัฐมนตรี พร้อมให้กำลังใจหน่วยกำลังพลที่ปฏิบัติหน้าที่ใน จชต.

0
699

ผู้แทนคณะ คสช.ติดตามงานที่ขึ้นตรงนายกรัฐมนตรี พร้อมให้กำลังใจหน่วยกำลังพลที่ปฏิบัติหน้าที่ใน จชต.

วันที่ 27 กพ. ที่ ห้องประชุมมณฑลทหารบกที่ 46 ค่ายอิงคยุทธบริหาร อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี นายชนธัญ แสงพุ่ม  ผู้ช่วยเลขาธิการ ศอ.บต. ร่วมต้อนรับ พลเอกสิงห์ทอง  หมีทอง  หัวหน้าส่วนราชการขึ้นตรงนายกรัฐตรี และคณะ เดินทางลงพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อติดตามงานของหน่วยงานขึ้นตรงนายกรัฐมนตรี 7 หน่วยงานหลัก ประกอบด้วย สำนักข่าวกรอง, สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ, สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, สำนักงบประมาณ, กองอำนวยการรักษาความมั่นคงในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) และศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) 

ในการนี้ส่วนราชการที่ขึ้นตรงกับนายกรัฐมนตรี ตลอดหน่วยกำลังพลที่เกี่ยวข้องที่ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ให้การต้อนรับ

สำหรับการลงพื้นที่เพื่อตรวจเยี่ยมในครั้งนี้ นอกจากมาติดตามงานของหน่วยงานขึ้นตรงนายกรัฐมนตรี 7 หน่วยงานหลักแล้ว ยังได้ลงมาให้ขวัญกำลังแก่กำลังในพื้นที่ เพื่อเป็นการเสริมสร้างขวัญ และกำลังใจให้แก่กำลังพลซึ่งปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ทุกนาย ที่ได้ปฏิบัติภารกิจหลักในการปกป้องพื้นที่ชายแดนใต้ พร้อมแก้ไขปัญหาความไม่สงบในพื้นที่ที่เกิดขึ้นให้เกิดความสันติสุข ตลอดจนมาให้กำลังใจแก่ประชาชนทั่วไป ผู้นำศาสนาทุกศาสนา ครู นักเรียน รวมถึงเจ้าหน้าทุกคนในพื้นที่ เพราะบุคคลเหล่านี้อยู่ในพื้นที่เสี่ยง อันตราย และขอให้ประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ เคารพกฎระเบียบ กติกาที่ฝ่ายความมั่นคงกำหนด เพื่อความปลอดภัยของทุกคน เช่น การตั้งจุดตรวจ      ด่านตรวจ การตรวจยานพาหนะ การตรวจค้นสถานที่ต่าง ๆ อีกด้วย

อย่างไรก็ตาม การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ทุกนายยังได้ดูแลทุกข์สุขของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ให้มีความปลอดภัย โดยทุกการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ทุกนายได้คำนึงถึงพี่น้องประชาชนเป็นที่สำคัญ และได้รักษาความสงบเรียบร้อยตามแนวชายแดน และการปกป้องอธิปไตย ตลอดจนสนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) และรัฐบาลอย่างเต็มกำลังความสามารถอีกด้วย….