กอ.รมน. และคณะ ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าการก่อสร้างสนามบินเบตงและการก่อสร้างจุดชมวิวอัยเยอเวง

0
66

เมื่อ วันที่ 21 กุมภาพันธ์​ ที่ ห้องประชุมสำนักงานผู้ควบคุมงาน โครงการก่อสร้างท่าอากาศยานเบตง ตำบลยะรม อำเภอเบตง จังหวัดยะลา พล.ท.วาสิฏฐ์ มณีโชติ ผู้อำนวยการศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ 5 กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) และคณะ ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าการก่อสร้างสนามบินเบตงและการก่อสร้างจุดชมวิวอัยเวง (สกายวอล์ค) ในโครงการเมืองต้นแบบ “ สามเหลี่ยม มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ”

โดยมี นายปรีชา ชนะกิจกำจร ผู้อำนวยการกองส่งเสริมและสนับสนุนงานพัฒนาฝ่ายพลเรือน ศอ.บต. นายธีรุตม์ ศุภวิบูลย์ผล ผู้อำนวยการกองประสานและเร่งรัดการพัฒนาพื้นที่พิเศษจังหวัดชายแดนภาคใต้ นางดวงพร สุวรรณมณี ผู้อำนวยการท่าอากาศยานนราธิวาส หัวหน้าส่วนราชการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม
สำหรับการลงพื้นที่ติตตามความคืบหน้าการดำเนินงานในครั้งนี้ เพื่อติดตามความก้าวหน้าโครงการเมืองต้นแบบ สามเหลี่ยม มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ในพื้นที่อำเภอเบตง คือ การก่อสร้างสนามบินเบตงและการก่อสร้างจุดชมวิวอัยเวง (สกายวอล์ค) ให้มีการขับเคลื่อนอย่างต่อเนื่องและผลักดันการพัฒนาคุณภาพชีวิตและอาชีพของประชาชนในพื้นที่


ในการก่อสร้างสนานบินเบตงเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการพัฒนาสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ และสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมในพื้นที่รวมไปถึงกระตุ้นการท่องเที่ยวในพื้นที่ ได้เร่งรัดดำเนินงานก่อสร้างสนามบินเบตงอย่างต่อเนื่อง โดยงานก่อสร้างพื้นที่ทางวิ่งมีความก้าวหน้า 93 % งานก่อสร้างพื้นที่ทางขับ TAXWAY 51 % งานก่อสร้างลานจอดเครื่องบิน 98 % งานก่อสร้างถนนในโครงการ 62 % งานก่อสร้างรางระบายน้ำ 92 % การก่อสร้างรั้วโครงการ 75% งาน LANDSCAPE 50 % งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร 41 % งานก่อสร้างบ้านพักเจ้าหน้าที่และอาคารประกอบอื่นๆ 60 % งานสร้างทางวิ่ง ทางขับ ลานจอดเครื่องบินและอื่นๆ 73 % และงานก่อสร้างอาคารผู้โดยสาร TERMINAL 77 % ให้มีความพร้อมที่จะเปิดให้บริการในปี 2563 นี้
ด้าน การก่อสร้างจุดชมวิวอัยเวง (สกายวอล์ค) ตำบลอัยเยอร์เวง อำเภอเบตง จังหวัดยะลา เพื่อเป็นจุดชมวิวทะเลที่สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติ มาเยี่ยมชมความสวยงามของทะเลหมอกแบบไม่ขาดสาย โดยเฉพาะช่วงเทศกาล สามารถสร้างงาน สร้างอาชีพ และรายได้สู่คนในชุมชนให้มีความเป็นอยู่ที่ยั่งยืน และการก่อสร้างจุดชมวิวฯนั้นทุกหน่วยงานที่รับผิดชอบได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เสร็จตามกำหนดที่วางไว้
อย่างไรก็ตาม การดำเนินงานโครงการเมืองต้นแบบ “ สามเหลี่ยม มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ” นั้น ศอ.บต.เป็นหน่วยงานหลักในการเชื่อมโยงการขับเคลื่อนประสานการทำงานในทุกมิติ ด้วยการบูรณาการรวมกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชนให้เกิดการพัฒนาพื้นที่ที่ยั่งยืนสืบไป

ภาพ/ข่าว…เจษฎา สิริโยทัย ทีมข่าว@ชายแดนใต้​ อ.เบตง จ.ยะลา

แสดงความคิดเห็น