ส.ปชส.ภาค 5 ดึงสื่อมวลชนจากภาคต่างๆ เยือนพื้นที่ จชต. ด้านผู้บริหาร ศอ.บต. ชี้ เปิดพื้นที่สื่อนำเสนอข่าวดีในมิติไร้รอยต่อ

0
181

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ . ณ ห้องประชุมน้อมเกล้า ชั้น 1 อาคารอเนกประสงค์ ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) นายธีรพงศ์ เพชรรัตน์ ผู้ช่วยเลขาธิการ ศอ.บต. กรมประชาสัมพันธ์ (กปส.) พร้อมด้วย นายสัมพันธ์ มูซอดี ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์ เขต 6 นายดนัย บาเหมสะอิ ประชาสัมพันธ์จังหวัดยะลา นายนิพนธ์ ชายใหญ่ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) นางสาววริษา แก้วเหมือน ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารยุทธศาสตร์การสื่อสารสร้างความเข้าใจที่ดี (ศอ.บต.) และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมต้อนรับคณะสื่อมวลชนจำนวน 80 คน

จากโครงการประชาสัมพันธ์การสร้างสันติสุขจังหวัดชายแดนใต้ ประจำปี 2562 ที่จัดโดยสำนักประชาสัมพันธ์จังหวัดสุราษฎร์ธานี ผู้แทนภาคที่ 5 ที่ร่วมบูรณาการกับสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัด ภาค 2 (ภาคอีสานตอนล่าง) ,ภาค 4 (ภาคเหนือตอนบน) และภาค 7 (ภาคตะวันออก) จัดกิจกรรมเสวนา สื่อมวลชนสร้างสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ “ชีวิตดี๊ดี ที่ชายแดนใต้” ระหว่างวันที่ 14 – 17 กุมภาพันธ์ 2562 ณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ยะลา ปัตตานี และสงขลา


นายธีรพงศ์ เพชรรัตน์ ผู้ช่วยเลขาธิการ ศอ.บต. กล่าวว่า นโยบายของกรมประชาสัมพันธ์ในการสนับสนุนการแก้ไขปัญหา จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้นำสื่อมวลชนในแขนงต่างๆ เดินทางมาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อให้สื่อมวลชนได้เรียนรู้วิถีชีวิต ได้เห็น ได้เข้าใจ เพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้องในการนำเสนอข่าวสาร ซึ่งจะส่งผลดีต่อ จชต. ที่จะทำให้สังคมภายนอกได้รับรู้ว่าจังหวัดชายแดนใต้ไม่ได้มีความแตกต่างจากพื้นที่อื่นๆ เพราะที่นี่มีของดีอีกมากมาย ทั้งอาหารการกิน ผู้คน งานเทศกาลต่างๆ ที่มีเอกลักษณ์รวมไปถึงอัตลักษณ์ในพื้นที่ ซึ่งการเข้าถึงพื้นที่จริงของสื่อจะสามารถนำไปสื่อสารในมุมมองของความเป็นจริงที่ถูกต้องได้
ผู้ช่วยเลขาธิการ ศอ.บต. กล่าวเสริมอีกว่า ศอ.บต. ได้ขับเคลื่อนรูปแบบการสื่อสารแบบไร้รอยต่อด้วยการนำเสนอข่าวดีในพื้นที่ ซึ่งในจังหวัดชายแดนภาคใต้ยังมีข่าวดีอีกมากมายที่รอการสื่อสารสู่สายตาประชาชน แต่ที่ผ่านมาเรื่องราวดีๆ อาจยังไม่ถูกนำเสนอ หรือถูกนำเสนอแต่ยังมีน้อย ดังนั้นการขับเคลื่อนของ ศอ.บต. ต่อจากนี้ ในมิติของการสื่อสารจะเพิ่มข่าวดีในพื้นที่สื่อ ด้วยการหยิบยกเรื่องราวดีๆ ที่ทุกคนสามารถมีส่วนร่วมในการนำเสนอมากขึ้น เพื่อเป็นการสร้างความเข้าใจให้กับประชาชน และทุกภาคส่วนมากยิ่งขึ้น เปรียบเหมือนการจุดเทียนที่ทุกคนพร้อมใจกันจุดในทุกๆพื้นที่ก็ย่อมเกิดความสว่างไสว เพราะถึงแม้พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ อาจไม่ได้หล่อเหลามากมาย แต่ก็ไม่ได้ขี้เหร่จนสู้ใครไม่ได้ ดังนั้นทุกคนต้องร่วมกันสร้างพื้นที่ข่าวดีด้วยการสะท้อนเพื่อสร้างความเข้าใจ และเตรียมพร้อมต่อการเปิดพื้นที่ต้อนรับผู้คนจากภายนอกให้มาเยือนพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ต่อไป


ในโอกาสนี้ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) ได้ร่วมบรรยายถึงบทบาทและภารกิจของ ศอ.บต. ให้แก่คณะสื่อมวลชนได้รับฟัง ซึ่งได้รับความสนใจและมีข้อซักถามจากคณะสื่อมวลชนถึงบทบาทในการร่วมแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ และทิศทางการทำงานของสื่อมวลเพื่อร่วมบูรณาการในการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ในมิติต่างๆ


อย่างไรก็ตาม วัตถุประสงค์สำคัญในการเดินทางมาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ของสื่อมวลในครั้งนี้ก็เพื่อต้องการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารไปยังประชาชนไทยให้ได้รับรู้ข้อมูลรอบด้านและเข้าใจถึงสถานการณ์ที่เป็นจริง รวมทั้งเป็นการสนับสนุนการดำเนินงานของภาครัฐ เชื่อมั่นในนโยบายการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ของรัฐบาล มุ่งลดการใช้ความรุนแรงในพื้นที่ และแสวงหาทางออกจากความขัดแย้ง ด้วยกระบวนการการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน นำไปสู่การมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุขยั่งยืน และเพื่อให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ตามยุทธศาสตร์ คือ “สถานการณ์ในพื้นที่กลับสู่ภาวะปกติ

ภาพ/ข่าว​ มูกะตา​ หะไร​ ทีมข่าว@ชายแดนใต้​จ.ยะลา