สุไหงโกลก- เปิดรั้วโรงเรียน “สร้างโอกาส ลดความเหลื่อมล้ำ จุดเทียนปัญญา เจิดจ้าวิชาการ” Open House SK.2019

0
900

โรงเรียนสุไหงโก-ลก เปิดรั้วโรงเรียน “สร้างโอกาส ลดความเหลื่อมล้ำ จุดเทียนปัญญา เจิดจ้าวิชาการ” Open House SK.2019 เพื่อเผยแพร่และสร้างการรับรู้ให้ผู้ปกครอง นักเรียน ชุมชนและบุคคลที่เกี่ยวข้องได้รับทราบข้อมูลการจัดการศึกษาของโรงเรียน จัดการเรียนรู้แบบองค์รวม อีกทั้งยังเป็นการแสดงผลงานในเชิงประจักษ์แก่สาธารณชน ตลอดจนเปิดแนะแนวการศึกษาต่อให้กับนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ


ซึ่งกิจกรรมภายในงานแยกเป็นกิจกรรมตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ทั้ง8 กลุ่มสาระ กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ กิจกรรมห้องเรียนดนตรี กิจกรรมของนักเรียนหลักสูตรห้องเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม กิจกรรมของนักเรียนหลักสูตร Education Hub การเปิดให้บริการธนาคารออมสินของนักเรียน และกิจกรรมบริษัทจำลอง การฮกร้านจำหน่ายสินค้าจากนักเรียนโดยดำเนินการให้สอดคล้องกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และการพัฒนาเมืองต้นแบบสามเหลี่ยม มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน รองรับโครงการโรงเรียนในพื้นที่นวัตกรรม และโรงเรียนดีมีคุณภาพระดับอำเภอโดยมีนิวัฒน์ คงพิน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 15 เป็นประธาน


ด้านนายนิรัตน์ นราฤทธิพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสุไหงโก-ลก ระบุ โรงเรียนมุ่งเน้นการพัฒนาการศึกษาสู่ความเป็นเลิศในทุกด้าน โดยเฉพาะโครงการโรงเรียนในพื้นที่นวัตกรรม และโรงเรียนดีมีคุณภาพระดับอำเภอที่เป็นโอกาสในสร้างส่งเสริมและพัฒนาครูนักเรียนให้มีศักยภาพจนเป็นโรงเรียนชั้นนำในระดัยประเทศ

ภาพ/ข่าว มาหามะ ดือเลาะ ทีมข่าว@ชายแดนใต้​ จ.นราธิวาส