รองแม่ทัพ 4 ระดมโฆษกชาวบ้าน จ.ยะลา จับมือกันเดินเพื่อแก้ปัญหาในพื้นที่ทั้ง ยาเสพติดและความมั่นคง เพื่อความสันติสุข

0
307

รองแม่ทัพ 4 ระดมโฆษกชาวบ้าน จ.ยะลา จับมือกันเดินเพื่อแก้ปัญหาในพื้นที่ทั้ง ยาเสพติดและความมั่นคง เพื่อความสันติสุข

วันที่ 8 กพ. พลตรี จตุพร กลัมพสุต รองแม่ทัพภาคที่ 4 เป็นประธานในการพบปะโฆษกชาวบ้านจังหวัดยะลา จัดขึ้นโดย สำนักปฏิบัติการข่าวสาร กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อมอบนโยบาย แนวทางการปฏิบัติงาน ในปีงบประมาน 2562 ของแม่ทัพภาคที่ 4 พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและรับทราบข้อขัดข้องในการปฏิบัติงานที่ผ่านมา เพื่อให้สามารถดำเนินงานไปในทิศทางเดียวกัน ในการนี้มีการบรรยายพิเศษในหัวข้อ “แนวนโยบายและแนวทางการแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่” และหัวข้อ “โฆษกชาวบ้านในการสนับสนุนการแก้ไขปัญหาในพื้นที่” จากผู้แทนหน่วยที่เกี่ยวข้อง โดยมี ผู้แทนจากกองอำนวยการรักษาความมั่นคง ภายในภาค 4 ส่วนหน้า, ผู้แทนจากหน่วยเฉพาะกิจในพื้นที่ และโฆษกชาวบ้านจังหวัดยะลา เข้าร่วมการพบปะจำนวนมาก

สำหรับการพบปะโฆษกชาวบ้านในครั้งนี้ เพื่อเป็นการมอบนโยบาย แนวทางการปฏิบัติงานของพลโทพรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ แม่ทัพภาคที่ 4 พร้อมทั้งมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและรับทราบข้อขัดข้องในการปฏิบัติงานที่ผ่านมา เพื่อให้สามารถดำเนินงานไปในทิศทางเดียวกัน ทั้งนี้โฆษกชาวบ้านในพื้นที่คือส่วนสำคัญในการสร้างการรับรู้และความเข้าใจ โดยการนำข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องไปสื่อให้ประชาชนในพื้นที่รับทราบในรูปแบบของการประชาสัมพันธ์ การชี้แจงสร้างความเข้าใจ หรือการตอบโต้การโฆษณาชวนเชื่อของกลุ่มขบวนการและแนวร่วม และนำเสียงสะท้อนปัญหาข้อขัดข้อง ข้อเสนอแนะ และความต้องการของประชาชนในพื้นที่ มาถ่ายทอดให้เจ้าหน้าที่ได้รับทราบ เพื่อนำมาปรับปรุงแก้ไข โฆษกชาวบ้าน จึงเป็นกลไกที่สำคัญ ในการให้ความช่วยเหลือส่วนราชการต่างๆ และชุมชนของตนเองในการแก้ไขปัญหาในพื้นที่ได้