แม่ทัพภาค 4 ติดตาม ความคืบหน้าโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

0
328

แม่ทัพภาค 4 ติดตาม ความคืบหน้าโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ         

วันนี้ 8 กุมภาพันธ์  ณ  ห้องประชุม จวน วรรณรัตน์ กองบัญชาการกองทัพภาคที่ 4 ค่ายวชิราวุธ อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช พลโท พรศักดิ์  พูลสวัสดิ์ แม่ทัพภาคที่ 4 ในฐานะผู้อำนวยการ     ศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริกองทัพภาคที่ 4 เป็นประธานการประชุม ความคืบหน้าโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โดยมีคณะทำงานพิเศษเพื่ออำนวยการและประสานงานโครงการฯ เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง

โดย แม่ทัพภาคที่ 4 ได้รับฟังบรรยายสรุป ความคืบหน้าผลการดำเนินงาน ที่ได้แบ่งมอบความรับผิดชอบของ  แต่ละพื้นที่ไปแล้ว ตามโครงสร้างที่ได้จัดตั้งขึ้น เพื่อทำหน้าที่ขับเคลื่อนงานอำนวยการประสานงานโครงการ   อันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ 14 จังหวัดภาคใต้ โดยการประสานความร่วมมือของทุกภาคส่วนให้ดำเนินโครงการด้วยความยุติธรรมและโปร่งใส เข้าถึงพี่น้องประชาชนให้มากที่สุด ด้วยการน้อมนำความรู้ไปสู่การพัฒนาในด้านต่างๆ  ตามรอยพระยุคลบาท และขยายผลอย่างเป็นรูปธรรม ให้พี่น้องประชาชนพ้นจากความทุกข์ยาก และใช้ชีวิตอยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุข มีคุณภาพชีวิตที่ดีต่อไป