ครบรอบ 14 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ จัดยิ่งใหญ่ 4 – 8 ก.พ. 62 โชว์ผลงานนิทรรศการทางวิชาการ นวัตกรรมโดดเด่น

0
276

ที่หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ อ.เมืองนราธิวาส นายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานเปิดงานครบรอบ 14 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ โดยมี นายธรรมรงค์ คงวัดใหม่ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส นายก่อพงษ์ โกมลรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส นายสมหวัง เรืองเพ็ง ปลัดจังหวัดนราธิวาส หัวหน้าส่วนราชการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จงรัก พลาศัย นายกสภามหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. รสสุคนธ์ แสงมณี อธิการบดีมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ผู้บริการ คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาเข้าร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก


นายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส กล่าวว่า การหลอมรวมสถานศึกษาในจังหวัดนราธิวาสจำนวน 4 แห่ง ที่มีอยู่เดิมของจังหวัดนราธิวาส ถือว่าเป็นการใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด ซึ่งมหาวิทยาลัยมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ รวมถึงการพัฒนาด้านการวิจัย และการบริการวิชาการให้กับชุมชนสังคมในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ถือเป็นแหล่งเรียนรู้และศูนย์รวมขององค์ความรู้ที่มีความหลากหลายสอดคล้องกับวัฒนธรรมในพื้นที่


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. รสสุคนธ์ แสงมณี อธิการบดีมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ กล่าว่า ในโอกาสครบรอบ 14 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ทางมหาวิทยาลัยได้กำหนดจัดงานขึ้น ระหว่างวันที่ 4 – 8 กุมภาพันธ์ 2562 โดยมีกิจกรรม Open House การจัดนิทรรศการทางวิชาการ การแข่งขันทางวิชาการ โชว์ผลงานนวัตกรรมที่โดดเด่น จากหน่วยงานคณะ วิทยาลัย และสถาบัน นอกจากนี้มหาวิทยาลัยได้จัดงาน PNU Fair ซึ่งเป็นกิจกรรมสร้างสรรค์

โดยภายในงานมีการจัดแสดงและจำหน่ายสินค้าต่างๆที่น่าสนใจ อาทิ การแสดงสินค้า และอาหาร ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร รวมถึงการออกร้านจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนมากมาย

ทั้งนี้ สืบเนื่องจากได้มีพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2548 มีผลบังคับใช้ในวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2548 ให้มีการหลอมรวมวิทยาลัยเทคนิคนราธิวาส วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนราธิวาส วิทยาลัยการอาชีพตากใบ และวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนราธิวาส จัดตั้งเป็นมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์เป็นสถาบันทางวิชาการ ปัจจุบันมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์เป็นสถาบันอุดมศึกษาลำดับที่ 77 ของประเทศไทย ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

โดยมีพันธกิจ ในด้านการผลิตบัณฑิตให้มีความรู้มีคุณธรรมและจริยธรรม จัดการศึกษาทางด้านวิชาชีพ ทั้งระดับต่ำกว่าปริญญา และระดับปริญญาที่ได้มาตรฐาน รวมทั้งผลิตผลงานทางวิชาการ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย บริการวิชาการและวิชาชีพ โดยถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีหลากหลายรูปแบบสู่ชุมชน ฯลฯ
โอกาสนี้ มีการมอบรางวัลเชิดชูเกียรติแต่ละประเภท อาทิ ประเภทบุคลากรดีเด่น ประเภทบุคลากรที่ได้รับตำแหน่งทางวิชาการ ประเภทบุคลากรสำเร็จการศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิต ประเภทศิษย์เก่าดีเด่น เป็นต้น

ภาพ/ข่าว.แวดาโอ๊ะ หะไร บก.@ชายแดนใต้​จ.นราธิวาส