ผู้ว่าฯ ตรัง เปิดบ้านสืบสาน แหล่งเรียนรู้ สู่ความพอเพียง เปิดศูนย์การเรียนรู้ ตามรอยศาสตร์พระราชา

0
957

ผู้ว่าฯ ตรัง เปิดบ้านสืบสาน แหล่งเรียนรู้ สู่ความพอเพียง เปิดศูนย์การเรียนรู้ ตามรอยศาสตร์พระราชา
นายลือชัย เจริญทรัพย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เป็นประธานในพิธีเปิดบ้านสืบสาน แหล่งเรียนรู้ สู่ความพอเพียง และเปิดศูนย์การเรียนรู้ ตามรอยศาสตร์พระราชา วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง ทั้งนี้วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง ได้ดำเนินการจัดโครงการศูนย์การเรียนรู้ทางด้านพืชศาสตร์   สัตวศาสตร์และการประมง เพื่อจัดให้เป็นแหล่งฝึกปฏิบัติของนักเรียน นักศึกษาและประชาชนผู้สนใจ 

ตามพันธกิจและหน้าที่ของวิทยาลัย เพื่อพัฒนาการศึกษาให้มีคุณภาพ ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา ตามความต้องการของตลาดแรงงานและสังคม ขยายโอกาสการศึกษาวิชาชีพอย่างทั่วถึงและเสมอภาค สร้างเครือข่ายอาชีวศึกษาในการจัดการศึกษาอาชีพ บริหารวิชาการและวิชาชีพแก่ชุมชน สร้างทางเลือกในการประกอบอาชีพตลอดจนพัฒนางานวิจัย นวัตกรรมและองค์ความรู้เพื่อการพัฒนางานอาชีพ สำหรับการจัดกิจกรรมในงาน เปิดบ้าน สืบสาน แหล่งเรียนรู้ สู่ความพอเพียงครั้งนี้

ประกอบด้วน 3 กิจกรรมคือ กิจกรรมการเปิด “ศูนย์การเรียนรู้ตามรอยศาสตร์พระราชา วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง กิจกรรมการสาธิตทางการเกษตร กิจกรรมการฝึกอบรมวิชาชีพเกษตรกรรมระยะสั้น เรื่อง การประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การผลิตปุ๋ยอินทรีย์ และการเตรียมดินผสม การเตรียมภาชนะปลูก และการปลูกพืชในภาชนะ โดยใช้เวลาในการอบรม 2 วัน.

ทีมข่าว@ชายแดนใต้ จ.ตรัง