บิ้กเดฟ​ ร่วมส่งผู้แสวงบุญ อินเดีย-เนปาล รุ่นที่ 2 หวังให้ประชาชน เรียนรู้วัฒนธรรม การอยู่ร่วมกันในสังคมได้สันติ

0
410

วันที่3 กุมภาพันธ์  เวลา 10.30 น. ที่ บริเวณอาคารอเนกประสงค์ ท่าอากาศยานหาดใหญ่ อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา พลโท พรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ แม่ทัพภาคที่ 4/ ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 เป็นประธานในพิธีส่งผู้เดินทางไปแสวงบุญ ณ ประเทศอินเดีย – เนปาล รุ่นที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยมี ผู้บังคับบัญชา กำลังพล สื่อมวลชน และผู้เข้าร่วมกิจกรรม เข้าร่วมพิธีโดยพร้อมเพียงกัน

โอกาสนี้ พลโท พรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ แม่ทัพภาคที่ 4/ ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 กล่าวว่า ในวันนี้มาให้กำลังใจพี่น้องประชาชนที่เข้าร่วมโครงการ แสวงบุญ ณ ประเทศอินเดีย-เนปาล เพื่อพี่น้องประชาชนในพื้นที่ จะได้เรียนรู้วัฒนธรรม เรียนรู้การอยู่ร่วมกันในสังคมได้ ขอให้ทุกท่านที่เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ เดินทางโดยปลอดภัย ซึ่งจากที่ได้ร่วมพูดคุยกับผู้ที่เคยเข้าร่วมโครงการในครั้งนี้แล้ว ทุกท่านเห็นด้วยกับการแก้ปัญหาของรัฐ ถึงแม้จะต่างศาสนา ต่างแนวคิด แต่ทุกคนในพื้นที่สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสงบสุข กิจกรรมในครั้งนี้จึงเป็นการดี ที่ทุกคนได้ร่วมกันทำสิ่งดีๆเพื่อแก้ปัญหาในสังคม

สำหรับโครงการ การเดินทางไปแสวงบุญ ณ ประเทศอินเดีย – เนปาล ของอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวนทั้งสิ้น 300 คน แบ่งเป็น 3 รุ่น รุ่นละ 100 คน รุ่นที่ 1 เดินทางระหว่างวันที่ 5 – 14 ม.ค.62 รุ่นที่ 2 เดินทางวันที่ 3 – 12 ก.พ. 62 และ รุ่นที่ 3 เดินทางวันที่ 19 – 28 มี.ค. 62

กิจกรรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างขวัญ กำลังใจ แด่พระภิกษุสงฆ์ และพุทธศาสนิกชนในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้และ 4 อำเภอของจังหวัดสงขลา ตลอดถึงเป็นการสืบทอด เผยแพร่ ทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาให้คงอยู่กับสังคมไทย นอกจากนี้ยังเป็นการส่งเสริมสนับสนุนให้พุทธศาสนิกชนได้นำหลักธรรมคำสอนไปประยุกต์ใช้ในการดำรงชีวิตประจำวัน ตลอดถึงผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะได้เรียนรู้การอยู่ร่วมกันของสังคมพหุวัฒนธรรมของประเทศอินเดีย ที่มีความหลากหลายในการนับถือศาสนาและชาติพันธุ์ของผู้คน เพื่อให้สามารถนำกลับมาปรับใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวันต่อไป

ทีมข่าว@ชายแดนใต้