ผู้ว่าตรัง เปิดอาคารกีฬาและสนามยิงปืน เพื่อรองรับการจัดการเรียนการสอน ตลอดจนการบริการชุมชนในระดับภูมิภาคและระดับชาติ

0
435

สถาบันการพลศึกษา  วิทยาเขตตรัง เปิดเปิดอาคารโรงฝึกกีฬาอเนกประสงค์และสนามยิงปืน    ซึ่ง อาคารโรงฝึกกีฬาอเนกประสงค์ และสนามยิงปืน จะรองรับการจัดการเรียนการสอน การฝึกซ้อมกีฬา การส่งเสริมและพัฒนากีฬาสู่ความเป็นเลิศ ตลอดจนการบริการชุมชนในระดับภูมิภาคและระดับชาติ   นายลือชัย เจริญทรัพย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เป็นประธานในพิธีเปิดอาคารโรงฝึกกีฬาอเนกประสงค์และสนามยิงปืน  สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตตรัง  อ.ย่านตาขาว จ.ตรัง  มีนายปริวัฒน์  วรรณกลาง  อธิบดีสถาบันการพลศึกษา คณะอาจารย์ และนักศึกษา ให้การต้อนรับ   โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์เสนีย์   นิลทจันทร์ รองอธิการบดีสถาบันการพลศึกษา ประจำวิทยาเขตตรัง กล่าวรายงาน  สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตตรัง สังกัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เดิมคือ วิทยาลัยพลศึกษาจังหวัดตรัง สังกัดกรมพลศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ เป็นวิทยาลัยพลศึกษาส่วนภูมิภาคลำดับที่ 16 เปิดทำการเรียนการสอน เมื่อปี พ.ศ.2526 บุคคลผู้ริเริ่มในการจัดตั้งคือ ฯพณฯ ชวน หลีกภัย อดีตนายกรัฐมนตรี 

การดำเนินการในระยะแรกใช้ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดตรังเป็นสถานที่จัดการเรียนการสอนชั่วคราว และได้ย้ายสถานที่มาอยู่ประจำ ณ เลขที่ 90 ถนนตรัง-ปะเหลียน ตำบลทุ่งกระบือ อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง แห่งนี้เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2529 จากการปฏิรูประบบราชการของรัฐ พ.ศ.2545 มีการจัดตั้งกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาขึ้น วิทยาลัยพลศึกษาทุกแห่งได้โอนมาสังกัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ตามพระราชบัญญัติสถาบันการพลศึกษา พ.ศ.2548 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ลงวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2548 มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2548 เป็นต้นมา และมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ พระราชบัญญัติสถาบันการพลศึกษาแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2555  สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตตรัง เป็นสถาบันอุดมศึกษา มีพันธกิจในการผลิตและพัฒนาบุคลากรทางพลศึกษา ด้านกีฬา วิทยาศาสตร์การกีฬา วิทยาศาสตร์สุขภาพ และบุคลากรในด้านที่เกี่ยวข้องการวิจัย ให้บริการด้านวิชาการแก่ชุมชน เสริมสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้แก่ท้องถิ่น ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาสำหรับบุคคลที่มีความสามารถพิเศษทางกีฬา และบุคคลที่มีความบกพร่องทางร่างกาย รวมถึงทะนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม การละเล่นพื้นบ้านและกีฬาไทย ปัจจุบัน สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตตรัง เปิดการเรียนการสอนใน 3 คณะวิชา ประกอบด้วย คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ หลักสูตรวิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและสุขภาพ คณะศิลปะศาสตร์ หลักสูตรการบริหารจัดการกีฬา และคณะศึกษาศาสตร์ หลักสูตรพลศึกษา

ทั้งนี้นายนายปริวัฒน์  วรรณกลาง  อธิบดีสถาบันการพลศึกษา กล่าวว่า อาคารโรงฝึกกีฬาอเนกประสงค์ได้รับงบประมาณผูกพันเมื่อปี พ.ศ.2559 ถึงปี พ.ศ.2562 เป็นเวลา 4 ปี วงเงินงบประมาณจำนวน 96,334,000 บาท (เก้าสิบหกล้านสามแสนสามหมื่นสี่พันบาท) แบ่งออกเป็น 3 ชั้น ชั้นที่ 1 เป็นห้องฝึกนักกีฬา จำนวน 4 ห้อง มีห้องพักผู้ฝึกสอน ห้องเก็บอุปกรณ์และห้องควบคุมระบบไฟ ชั้นที่ 2 เป็นโถงอเนกประสงค์ภายในใช้เป็นสนามบาสเกตบอลและสนามวอลเลย์บอล มีห้องพักนักกีฬา ห้องฝึกเทควันโด ห้องเทเบิลเทนนิส ห้องพักกรรมการ ห้องเรียนทฤษฎีกีฬา ห้องฟิสเนส ห้องลีลาส ห้องแอโรบิค และห้องรวบรวมผลงาน มีอัฒจันทร์ที่นั่งชมกีฬาทั้ง 2 ฝั่ง ชั้นที่ 3 เป็นห้องสำนักงาน ห้องรับรองประธานและแขกพิเศษในการนั่งชมกีฬา และห้องประชุม สนามยิงปืนเป็นสนามขนาดมาตรฐาน ได้รับงบประมาณปี 2560 วงเงินงบประมาณก่อสร้างจำนวน 23,817,000 บาท (ยี่สิบสามล้านแปดแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันบาท) มีสนามยิงปืน 3 ระยะ ได้แก่ สนามยิงปืนอัดลม ระยะ 10 เมตร จำนวน 18 ช่องยิง สนามยิงปืนสั้นระยะ 25 เมตร จำนวน 16 ช่องยิง และสนามยิงปืนระยะ 50 เมตร จำนวน 18 ช่องยิง นอกจากนั้นมีห้องปฐมพยาบาล ห้องกรรมการ ห้องเจ้าหน้าที่จัดการแข่งขัน อาคารโรงฝึกกีฬาอเนกประสงค์ และสนามยิงปืน จะรองรับการจัดการเรียนการสอน การฝึกซ้อมกีฬา การส่งเสริมและพัฒนากีฬาสู่ความเป็นเลิศ ตลอดจานการบริการชุมชนในระดับภูมิภาคและระดับชาติ
นายลือชัย เจริญทรัพย์  ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง กล่าวว่า สถาบันการพลศึกษา ถือเป็นสถาบันอีกแห่งหนึ่งที่ผลิตบุคลากรด้านการกีฬา ที่มีความรู้ความสามารถทางด้านกีฬาโดยเฉพาะ  ทางจังหวัดตรัง มีนโยบายในการส่งเสริมกีฬาทุกประเภท ที่มีการแข่งขัน  ซึ่งนักกีฬาของสถาบันการพลศึกษา  ก็มีความสามารถหว้าเหรียญรางวัลในประเภทกีฬาชนิดต่างๆมาครอบครองเป็นผลสำเร็จทั้งในประเทศและต่างประเทศ  จึงอยากจะเชิญชวนนักเรียนนักศึกษาเข้ามาเรียนที่สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตตรัง เมื่อจบการศึกษา ก็มีงานทำได้เช่นกัน ไม่แตกต่างกับอาชีพอื่นที่นักเรียนนิยมเรียนกันในปัจจุบัน  ส่วนการจัดการแข่งขันกีฬางานใหญ่ๆนั้นจังหวัดตรังมีความพร้อมในการเป็นเจ้าภาพ แต่ต้องรอเข้าคิวการเป็นเจ้าภาพ อาจจะต้องใช้เวลานาน.

ทีมข่าว @ชายแดนใต้ จ.ตรัง

แสดงความคิดเห็น