สนง.ประชาสัมพันธ์ เขต 6 และสนง.ประชาสัมพันธ์ 5 จังหวัดชายแดนใต้ นำสื่อมวลชน 5 จชต. แลกเปลี่ยนเรียนรู้เครื่อข่ายสื่อ ศึกษาดูงาน จ.อุดรธานี

0
317

สำนักงานประชาสัมพันธ์ เขต 6 และสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัด 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ นำสื่อมวลชน 5 จชต. แลกเปลี่ยนเรียนรู้เครื่อข่ายสื่อมวลชน ศึกษาดูงาน ที่ จ.อุดรธานี

วันที่ 23 – 25 ม.ค. 2562 สำนักประชาสัมพันธ์เขต 6 กรมประชาสัมพันธ์ และสำนักงานประชาสัมพันธ์ จังหวัด 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ประกอบด้วย สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัด สงขลา สตูล ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส ได้จัดกิจกรรม “สานสัมพันธ์แลกเปลี่ยนเรียนรู้เครือข่ายสื่อประชาสัมพันธ์ เพื่อการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้

ตามโครงการประชาสัมพันธ์การสร้างสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปีงบประมาณ 2562 ณ จังหวัดอุดรธานี ระหว่างวันที่ 23 -25 ม.ค.2562 โดยการนำของนายสัมพันธ์ มูซอดี ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต 6 สงขลา มี นางมุจรินทร์ ทองนวล ประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา นางสาวดวงใจ
มาตยานุมัติ ประชาสัมพันธ์จังหวัดสตูล นายวิชิต เพชรยอด ประชาสัมพันธ์จังหวัดปัตตานี นายดนัย บาเหมสะอิ ประชาสัมพันธ์จังหวัดยะลา และบัญชา กันหาสินธุ์ ประชาสัมพันธ์ จังหวัดนราธิวาส พร้อมด้วย สื่อมวลชนทุกแขนง สาขาวิทยุ โทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ และเครือข่ายการประชาสัมพันธ์ภาคประชาชน เข้าร่วมกิจกรรม

ภาพ/ข่าว​ ​มูกะตา​ หะไร​ ทีมข่าว@ชายแดนใต้​จ.ยะลา