มนร.ยกระดับวิถีเกษตรชุมชนสุคิริน จัดโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการปลูกพืชแบบ Smart Farm เพิ่มรายได้อย่างประสิทธิภาพ

0
266

   มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ จัดโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการปลูกพืชแบบ Smart Farm ที่เหมาะสมกับสภาพแวดล้อม โรงเรียนเมล่อน ในพื้นที่ ต.ภูเขาทอง อ.สุคิริน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รสสุคนธ์ แสงมณี อธิการบดีมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ อ.เมืองนราธิวาส เปิดเผยว่า โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยี การปลูกพืชแบบ Smart Farm ที่เหมาะสมกับสภาพแวดล้อม โรงเรียนเมล่อน ต.ภูเขาทอง อ.สุคิริน จ.นราธิวาส และโครงการศาสนวิถี 1 วัด 1 มัสยิด ในพื้นที่ ต.ภูเขาทอง อ.สุคิริน จ.นราธิวาส นั้น ถือว่าเป็นโครงการที่เล็งเห็นถึงความสำคัญของการส่งเสริมปรับปรุงซ่อมแซม วัด มัสยิด และถ่ายทอดองค์ความรู้จากงานวิจัยทางการเกษตร

ถึงเป็นภารกิจหนึ่งที่ทางมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ในการพัฒนาสังคมและชุมชน เช่น การนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดการฟาร์มให้เป็นระบบ การปลูกพืชที่ไม่ใช้สารเคมีป้องกันแมลงและวัชพืช การให้น้ำและปุ๋ยอย่างเหมาะสมตามสภาวะอากาศ ซึ่งจะเป็นการใช้เทคโนโลยีเพื่อการมีรายได้เพิ่มขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพ
ด้านอาจารย์ วสันต์ พลาศัย รักษาการผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ เปิดเผยถึงวัตถุประสงค์ของการจัดทำโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการปลูกพืชแบบ Smart Farm ว่า โครงการดังกล่าวเป็นการออกแบบและสร้างโรงเรือนสำหรับการเพาะปลูกด้วยระบบอัตโนมัติในการให้น้ำและปุ๋ยที่เหมาะสมกับสภาพอากาศในพื้นที่


สำหรับโครงการศานวิถี 1 วัด 1 มัสยิด ที่จัดขึ้นในพื้นที่ ต.ภูเขาทอง อ.สุคิริน จ.นราธิวาส ในครั้งนี้ ก็เพื่อเป็นการปรับปรุงซ่อมแซมสำนักสงฆ์วังน้ำเย็น และมัสยิดดารุลมุนตำฮา เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษา มีจิตสำนึกที่ดีต่อการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ส่งเสริมบุคลากรในมหาวิทยาลัยฯร่วมพัฒนาและอยู่ร่วมกันในสังคม และยังเป็นการถ่ายทอดองค์ความรู้ในการซ่อมสร้างระดับพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับงานไฟฟ้าและงานก่อสร้าง และในอนาคตอันใกล้นี้ยังจะมีการต่อยอดโครงการดังกล่าวขยายไปยังพื้นที่อื่นๆที่มีความเหมาะสมต่อไป

ข่าว.แวดาโอ๊ะ หะไร บก.@ชายแดนใต้ จ.นราธิวาส

แสดงความคิดเห็น