อำเภอสุไหงปาดี จัดโครงการ “ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ..ยิ้มเคลื่อนที่” สนองนโยบายรัฐบาล

0
64

ณ วัดโบราณสถิตย์ หมู่ 12 ตำบลสุไหงปาดี อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส นายรุ่งเรือง ธิมาบุตร นายอำเภอสุไหงปาดี เป็นประธานเปิดโครงการ “ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ..ยิ้มเคลื่อนที่” เพื่อรับทราบปัญหาความต้องการ และความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ เป็นตามนโยบายของรัฐบาล และสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในพื้นที่ โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมโครงการ


สำหรับการออกหน่วยบริการแก่ประชาชนในครั้งนี้ มีการมอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้แก่ผู้สูงอายุและผู้ยากจน และการออกบูธให้บริการประชาชนจากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน การให้บริการด้านทะเบียนราษฎร รับปรึกษาปัญหาทางทะเบียน การให้คำปรึกษาและรับเรื่องราวร้องทุกข์ การประนีประนอมข้อพิพาทในพื้นที่ ส่งเสริมการฝึกอาชีพ ส่งเสริมและให้ความรู้เกี่ยวกับการเกษตร ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เกี่ยวกับการปศุสัตว์ การประมง การอนุรักษ์ป่า การจัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ ให้บริการประชาชน ซึ่งมีประชาชนให้ความสนใจเข้ารับบริการจากหน่วยงานราชการเป็นจำนวนมาก

ภาพ/ข่าว มาหามะ ดือเลาะ ทีมข่าว@ชายแดนใต้จ.นราธิวาส

แสดงความคิดเห็น