ปัตตานี จัดกิจกรรมรณรงค์ “แยกก่อนทิ้ง” (Kick off) ตามแผนปฏิบัติการ 60 วัน

0
1214
ปัตตานี จัดกิจกรรมรณรงค์ “แยกก่อนทิ้ง” (Kick off) ตามแผนปฏิบัติการ 60 วัน

ปัตตานี จัดกิจกรรมรณรงค์ “แยกก่อนทิ้ง” (Kick off) ตามแผนปฏิบัติการ 60 วัน

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วันที่ 9 มกราคม 62 ที่ ลานศิลปวัฒนธรรม ถ.สายบุรี อ.เมือง จ.ปัตตานี นายไกรศร วิศิษฎ์วงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี เป็นประธานเปิดกิจกรรมรณรงค์ “แยกก่อนทิ้ง” (Kick off) ประจำปี 2562 พร้อมปล่อยขบวนรณรงค์ประชาสัมพันธ์ “แยกก่อนทิ้ง” เดินรณรงค์ภายในเขตเทศบาลเมือง

โดย จังหวัดปัตตานี ร่วมกับ ภาคส่วนต่างๆ กิจกรรม มีการสาธิตการคัดแยกขยะก่อนทิ้ง การจัดแสดงนิทรรศการตามหลักการ 3 ช คือ ใช้น้อย ใช้ซ้ำ และนำกลับมาใช้ใหม่ เป็นต้น เพื่อขับเคลื่อนการจัดการขยะมูลฝอยในพื้นที่จังหวัดปัตตานี ให้เกิดผลเป็นรูปธรรม ตามนโยบายของ นายกรัฐมนตรี (พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา) เรื่องการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด” และตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2559 เห็นขอบแม่บทการบริหารจัดการมูลฝอยของประเทศ (พ.ศ.2559 – 2564) โดย มีรองผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ อปท. ผู้นำหมู่บ้าน/ชุมชน นักเรียน นักศึกษา และประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพรียง

ทั้งนี้กระทรวงมหาดไทยได้จัดทำ แผนปฏิบัติการ 60 วัน “แยกก่อนทิ้ง” มีเป้าหมาย ให้ประชาชนรับรู้และเกิดการมีส่วนร่วมในการจัดการขยะในครัวเรือนด้วยการคัดแยกขยะก่อนทิ้ง หมู่บ้าน ชุมชน มีการจัดการขยะอินทรีย์ การจัดการขยะที่นำกลับมาใช้ใหม่ ได้ขยะอันตราย  และการคัดแยกขยะตามประเภทอย่างถูกต้อง  สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งมีการจัดทำสัญลักษณ์แยะประเภทขยะ และมีการจัดทำถังขยะแยกประเภทในพื้นที่สาธารณะอย่างน้อย 2 ประเภท ได้แก่ ขยะทั่วไปและขยะรีไซเคิล ตามแนวทางที่กำหนด รวมทั้งมีประกาศกำหนดวัน เวลา ในการเก็บขนขยะแยกตามประเภท และทุกจังหวัดมีข้อสรุปการรวมกลุ่มพื้นที่ (Clusters) มีข้อสรุปในการกำหนดวิธีการกำจัดขยะในละแต่กลุ่มพื้นที่ (Clusters) ภายในกำหนดเวลา

ภาพ/ข่าว/ ส.ปชส.ปน.และทีมข่าว@ชายแดนใต้ จ.ปัตตานี