ชาวสวนยางยะลาหลายพันคน รับเงินชุดแรกตามโครงการสร้างความเข้มแข็งเกษตรกรสวนยาง 1,800 บ/ไร่ ยอดรวมกว่า 22 ล้าน!!

0
671

28 ธันวาคม 61 เวลา 11.00 น. ที่อาคารศรีนิบง ศูนย์เยาวชนเทศบาลนครยะลา นายวรเชษฐ์ พรหมโอภาส รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา ได้เดินทางมาเป็นประธานในพิธีมอบเงินช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนยางพารา

ตาม โครงการสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกรชาวสวนยาง ที่ทางสำนักงานการยางแห่งประเทศไทยจังหวัดยะลา ได้ดำเนินการตามมติของคณะรัฐมนตรี ที่เห็นชอบอนุมัติให้ดำเนินการช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนยาง เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 61 ที่ผ่านมา. โดยมีบรรดาเกษตรกรชาวสวนยางพาราในพื้นที่ 8 อำเภอของจังหวัดยะลา จำนวน 1,194 ราย เดินทางมาร่วมงาน
นายสุรชัย บุญวรรโณ ผู้ช่วยอำนวยการเขตด้านควบคุมและติดตาม รักษาการ ผู้อำนวยการการยางแห่งประเทศไทยเขตภาคใต้ตอนล่าง เปิดเผยว่า สำหรับโครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเข้มแข็งและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตของเกษตรกรชาวสวนยาง และเพื่อช่วยเหลือค่าครองชีพคนกรีดยาง

โดยสนับสนุนค่าใช้จ่ายกลุ่มเกษตรกรชาวสวนยาง ประกอบด้วย เจ้าของสวนยาง ผู้ทำสวนยาง ผู้เช่าสวนยาง และคนกรีดยาง ในสัดส่วนร้อยละ 60 ต่อ 40 อัตราไร่ละ 1,800 บาท ต่อไร่ ที่มีสวนยางเปิดกรีดไม่เกิน 15 ไร่ โดยสนับสนุนเจ้าของสวนยาง ผู้เช่าสวนยาง ผู้ทำสวนยาง แบ่งเป็นสนับสนุนการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ปัจจัยการผลิต 800 บาท ต่อไร่ และสนับสนุนการปรับปรุงคุณภาพผลผลิต 300 บาทต่อไร่ ในส่วนของคนกรีดยาง สนับสนุนค่าครองชีพคนกรีดยาง 700 บาท ต่อไร่ โดยเกษตรกรชาวสวนยางที่เข้าร่วมโครงการได้ จะต้องเป็นเกษตรกรชาวสวนยางที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรชาวสวนยางก่อนวันที่ 14 พย 61ที่ผ่านมา


และในส่วนอำเภอเบตง การยางแห่งประเทศไทย สาขาเบตง Kick off เริ่มต้นการจ่ายเงินให้แก่เกษตรกรชาวสวนยาง คนกรีดยาง ตามโครงการสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกร เช่นกัน
พ.จ.ท.อนันต์ บุญสำราญ นายอำเภอเบตง เป็นประธานในการ Kick off เริ่มต้นการจ่ายเงินให้แก่เกษตรกรชาวสวนยาง คนกรีดยาง ตามโครงการสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกรชาวสวนยาง พ.ศ. 61-62

โดยมีนายอุสมาน สาลัง ผู้อำนวยการการยางแห่งประเทศไทย สาขาเบตง หัวหน้าส่วนราชการ คณะกรรมการบริหารโครงการสร้างความเข้มแข็งระดับอำเภอ ร่วมเป็นสักขีพยาน ในการจ่ายให้กับเกษตรกรชาวสวนยาง และคนกรีดยาง ในครั้งนี้ นายอุสมาน สาลัง ผู้อำนวยการการยางแห่งประเทศไทย สาขาเบตง กล่าวว่า ผู้เข้าร่วมโครงการฯ ต้องเป็นเกษตรกรชาวสวนยาง คนกรีดยาง ที่ขึ้นทะเบียนกับการยางแห่งประเทศไทย ก่อนวันที่ 14 พฤศจิกายน 61 และสวนยางเปิดกรีด ในพื้นที่อำเภอเบตง มีเกษตรกรชาวสวนยาง มีสิทธิเข้าร่วมโครงการ จำนวน 5,814 ราย โดยให้ความช่วยเหลือตามโครงการฯ รายได้ไม่เกิน 15 ไร่ เกษตรกรชาวสวนยาง 1,100 บาทต่อไร่ และคนกรีดยาง 700 บาทต่อไร่

 

โดยวันนี้ ถือว่าเป็นการจ่ายเงินให้แก่เกษตรกรชาวสวนยาง และคนกรีดยาง โครงการสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกรชาวสวนยาง และคนกรีดยาง ชุดแรกของพื้นที่อำเภอเบตง ประกอบด้วย เกษตรกรชาวสวนยางจำนวน 126 ราย และคนกรีดยางจำนวน 39 ราย เป็นเงินทั้งสิ้น 2,478,636.50 ล้านบาท
“สำหรับพื้นที่จังหวัดยะลา มีเกษตรกรชาวสวนยางที่มีสิทธิ์แจ้งเข้าร่วมโครงการจำนวน 32,762 ราย และได้รับแจ้งสิทธิ์เข้าร่วมโครงการแล้ว 15,000 ราย ในวันนี้ซึ่งเป็นเกษตรกรกลุ่มแรก ที่ได้รับโอนเงินเข้าบัญชีแล้ว เป็นจำนวนเงินรวม 22,350,000 บาท เพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ ส่วนปัญหาที่พบในโครงการนี้ ที่ทำให้ไม่สามารถดำเนินการให้เป็นไปตามเป้าหมายได้ เพราะทางเกษตรกรมีความสับสนในเรื่องของการแจ้งเข้าร่วมโครงการ เช่น ไม่มีชื่อในรายชื่อที่ กยท.ประกาศ เปลี่ยนแปลงข้อมูล เป็นต้น ซึ่งได้มีการชี้แจงทำความเข้าใจไปแล้วบางส่วนและเกษตรกรที่มีปัญหาจริงก็สามารถยื่นเรื่องอุทรณ์ได้ที่ การยางแห่งประเทศไทย สาขาที่สวนยางตั้งอยู่
ข่าว มูกะตา หะไร/เจษฎา สิริโยทัย
ทีมข่าว@ชายแดนใต่ จ.ยะลา