ของขวัญปีใหม่ปัตตานี-ช่วยเหลือค่าครองชีพชาวสวนยางและปาล์ม 1,114 ราย

0
490

ของขวัญปีใหม่ปัตตานี-ช่วยเหลือค่าครองชีพชาวสวนยางและปาล์ม 1,114 ราย

ผู้สื่อข่าวปัตตานีรายงานวันที่ 28 ธันวาคม 2561   ที่ ว่าการอำเภอโคกโพธิ์ จ.ปัตตานี นายพงศ์เทพ ไข่มุกด์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี เป็นประธานพิธีมอบเงินสนับสนุนให้แก่เกษตรกรชวนสวนยางและปาล์มน้ำมัน ตามโครงการสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกรชาวสวนยาง และโครงการสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกรชาวสวนปาล์มน้ำมัน โดย ธกส. ได้โอนเงินให้เป็นของขวัญส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่แก่เกษตรกรชาวสวนยาง ปาล์ม แล้ว จำนวน 1,114 ราย

ตามมติ คณะรัฐมนตรี วันที่ 4 ธันวาคม 2561 ได้เห็นชอบและอนุมัติโครงการสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกรชาวสวนยาง และได้มีมติเห็นชอบและอนุมัติการดำเนินงานตามโครงการสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกรชาวสวนปาล์มน้ำมัน เพื่อช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนให้กับเกษตรกรชาวสวนยางและปาล์มน้ำมัน โดยให้ความช่วยเหลือเกษตรกรชาวสาวนยางตามพื้นที่เปิดกรีดจริงไร่ละ 1,800 บาท ไม่เกิน รายละ 15 ไร่ แบ่งเป็นเจ้าของสวนยาง 1,100 บาทต่อไร่ และคนกรีดยาง 700 บาทต่อไร่ ทั้งนี้จะต้องเป็นเจ้าของสวนยาง ผู้เช่า หรือผู้ทำสวนยาง และคนกรีดยาง ที่มีสวนยางเปิดกรีดแล้ว และขึ้นทะเบียนกับการยางแห่งประเทศไทย ก่อนวันที่ 14 พฤศจิกายน 2561 แจ้งยืนยันสิทธิ์ตั้งแต่ 6 ธันวาคม 2561 – 28 กุมภาพันธ์ 2561 ส่วนปาล์มน้ำมันให้ความช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนปาล์มน้ำมันที่ขึ้นทะเบียนกับกรมส่งเสริมการเกษตรที่ให้ผลผลิตแล้ว (อายุมากกว่า 3 ปี) โดยได้รับความช่วยเหลือตามพื้นที่ปลูกจริงในอัตราไร่ 1,500 บาท ครัวเรือนละไม่เกิน 15 ไร่ หรือไม่เกินครัวเรือนละ 22,500 บาท

จังหวัดปัตตานี ได้เริ่มดำเนินงานทั้ง 2 โครงการ ตั้งแต่วันที่ 6 ธันวาคม 2561 ได้มีเกษตรกรชาวสวนยางยืนยันสิทธิ์เข้าร่วมโครงการ จำนวน 8,419 ราย ตรวจสอบสิทธิ์และคณะกรรมการระดับอำเภอลงนามรับรองสิทธิ์ ส่งข้อมูลให้ ธ.ก.ส. แล้ว จำนวน 439 ราย โดยเข้าบัญชีของเกษตรกร ในวันที่ 27 ธันวาคม 2561 ได้จำนวน 439 ราย ในส่วนที่เหลือได้กำหนดแผนดำเนินการเร่งรัดจ่ายเงินให้กับเกษตรกรให้แล้วเสร็จ ในเดือนมีนาคม พ.ศ.2562

สำหรับโครงการสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกรชาวสวนปาล์มน้ำมันเกษตรกรผู้ปลูกปาล์มน้ำมันที่มีการปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร จำนวน 2,664 ครัวเรือน 4,741 แปลง พื้นที่ 19,548 ไร่ รับแจ้งยืนยันสิทธิ์เข้าร่วมโครงการฯ แล้ว จำนวน 1,436 ครัวเรือน 2,509 แปลง พื้นที่ 10,056 ไร่ ตรวจสอบและคณะกรรมการระดับอำเภอลงนามรับรองส่งข้อมูลให้ ธ.ก.ส. แล้ว จำนวน 1,372 ครัวเรือน 2,402 แปลง พื้นที่ 9,437 ไร่

 ภาพ/ข่าว/ส.ปชส.ปน.และทีมข่าว@ชายแดนใต้ จ.ปัตตานี