ชาวสวนยางเบตง ตรวจสอบรายชื่อ เข้าร่วมโครงการ กยท.สร้างความเข้มแข็งเกษตรกร ไร่ละ 1,800 อย่างต่อเนื่อง

0
419

 ที่สำนักงานการยางแห่งประเทศไทย สาขาเบตง จ.ยะลา เกษตรกรชาวสวนยางในอ.เบตง เดินทางไปตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิลงทะเบียน เข้าร่วมโครงการสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกรชาวสวนยาง ไร่ละ 1,800 บาท กันอย่างต่อเนื่อง โดยมีนายอุสมาน สาลัง ผู้อำนวยการการยางแห่งประเทศไทย สาขาเบตง พร้อมเจ้าหน้าที่ และครูยางอาสา คอยอำนวยความสะดวก จัดระบบการให้บริการ แก่เกษตรกรชาวสวนยาง โดยแบ่ง และกำหนด วันเวลา ในการลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการดังกล่าวเป็นตำบล ซึ่งทั้งอำเภอเบตง มีเกษตรกรชาวสวนยาง ผู้มีสิทธิ์ เข้าร่วมโครงการ จำนวน 5,814 ราย

นายอุสมาน สาลัง ผู้อำนวยการการยางแห่งประเทศไทย สาขาเบตง กล่าวว่า ตาม มติ ครม.เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2561 มีมติเห็นชอบโครงการสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกรชาวสวนยางเพื่อสร้างความเข้มแข็งและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตของเกษตรกรชาวสวนยาง และช่วยเหลือค่าครองชีพคนกรีดยาง กำหนดจ่ายเงินให้แก่เกษตรกรชาวสวนยางที่ขึ้นทะเบียนกับการยางแห่งประเทศไทยที่มีสวนยางเปิดกรีด จะได้รับการช่วยเหลือไร่ละ 1,800.- บาท โดยจ่ายให้ เกษตรกรเจ้าของสวนยาง 1,100 บาทต่อไร่ รายละไม่เกิน 15 ไร่ แบ่งเป็นค่าสนับสนุนการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ปัจจัยการผลิต 800 บาทต่อไร่ และสนับสนุนการปรับปรุงคุณภาพผลผลิต 300 บาทต่อไร่ และ จ่ายให้คนงานกรีดยาง 700 บาทต่อไร่ รายละไม่เกิน 15 ไร่ เพื่อช่วยค่าครองชีพคนกรีดยาง สำหรับเกษตรกรชาวสวนยางที่ยังไม่ได้มาเข้าร่วมสิทธิ์ ขอให้ตรวจสอบสิทธิ์และแผนการรับแจ้งโครงการให้ชัดเจน จะได้ไม่ต้องเสียเวลาในการแจ้งเข้าร่วมโครงการฯ ซึ่งทาง กยท.สาขาเบตง ได้ทำการติดประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิแจ้งเข้าร่วมโครงการฯ ที่ กยท.สาขาเบตง รวมทั้ง ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่าง ๆ เพื่อให้เกษตรกรชาวสวนยางทราบ และมาแจ้งเข้าร่วมโครงการฯ ตามวันเวลาที่ได้แจ้งไว้ โดยให้เตรียมหลักฐานเอกสารมาให้พร้อม


ผู้อำนวยการการยางแห่งประเทศไทย สาขาเบตง กล่าวอีกว่า ปัญหาของเกษตรชาวสวนยางที่พบส่วนมากในพื้นที่ คือ การไม่ได้ขึ้นทะเบียนเกษตรกรตั้งแต่แรก ไม่มีรายชื่อ รายชื่อตกหล่นเนื่องจากขึ้นทะเบียนไว้อยู่ในตำบล เทศบาล โดยไม่แจ้งหมู่ กรณีขอสงเคราะห์ไว้รายชื่อไม่มี สามารถยื่นอุทธรณ์ ที่กยท.สาขาเบตง ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป นอกจากนี้ ยังพบว่า ชาวสวนยางในพื้นที่นิคมสร้างตนเอง ไม่มีเอกสารสิทธิ์ หรือหนังสือการรับรองการทําประโยชน์ในที่ดิน ไม่มีใบแจ้งการครอบครองที่ดิน (ส.ค.1) ขณะที่พื้นที่สวนยาง ในเขตเทศบาลเมืองเบตง พบว่า เป็นที่ดิน สทก. ซึ่งเป็น หนังสืออนุญาตแก่ผู้ที่เข้าไปบุกรุกทำกินในเขตป่าสงวนแห่งชาติ เป็นผู้มีสิทธิทำกินชั่วคราวในที่ดินเท่านั้น ไม่สามารถนำมาขอออกโฉนดที่ดินได้ เนื่องจากเอกสารสิทธิหมดอายุไปแล้ว โดยจะนำข้อมูลนี้แจ้งให้ผู้ว่าราชการจังหวัดรับทราบ เพื่อเร่งดำเนินการช่วยเหลือต่อไป
ทั้งนี้ เกษตรกรชาวสวนยาง สามารถตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมโครงการสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกรชาวสวนยาง ไร่ละ 1,800 บาท ที่ กยท.สาขาเบตง หากมีรายชื่อ ให้นำหลักฐาน ประกอบด้วย สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน เอกสารสิทธิ์ที่ดินฉบับจริงพร้อมสำเนา และสำเนาหน้าบัญชีธนาคาร ธกส.มายื่นเข้าร่วมโครงการฯตามวันเวลาและสถานที่ ที่ทาง กยท.กำหนด
ภาพ/ข่าว.เจษฎา สิริโยทัย ทีมข่าว@ชายแดนใต้อ.เบตง จ.ยะลา