เมื่อเวลา 15.00 น.13 ธันวาคม 61 พล.ท. พรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ แม่ทัพภาคที่ 4/ ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 หรือ บิ๊กเดฟ เป็นประธานในการมอบนโยบายการเสริมสร้างสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ ในปีงบประมาณ 62 โดยนายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส,มีหัวหน้าส่วนราชการและตัวแทนจากพื้นที่ 13 อำเภอ ตำรวจ ทหาร ผู้นำศาสนา ผู้นำท้องถิ่น,สมาชิกกลุ่มจิตอาสาญาลันบารู และประชาชน จากพื้นที่ 55 หมู่บ้าน 8 ตำบล ของ อ.ตากใบ จำนวนกว่า 1,000 คน เข้าร่วม เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติแก้ไขปัญหารอบด้านรวมไปถึงการแก้ไขปัญหาความไม่สงบที่เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ณ. ศาลาประชาคม อ.ตากใบ จ.นราธิวาส 

โดยมีนายประยูร พุทธชาติ นายอำเภอตากใบ ได้กล่าวต้อนรับพร้อมทั้งเปิดข้อมูลภาพรวมพื้นที่อ.ตากใบรวมไปถึงการพัฒนาและแก้ไขปัญหาด้านต่างๆ ให้ พล.ท.พรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ แม่ทัพภาคที่ 4 และผู้เข้าร่วมรับฟังนโยบายเป็นแนวทางการแก้ไขปัญหาต่างๆในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ในปีงบประมาณ 62 ยึดมั่นนโยบายรัฐบาลในกรอบยุทธศาสตร์ชาติความมั่นคง 20 ปี

นายประยูร พุทธชาติ นายอำเภอตากใบ กล่าวว่า หลังจากที่แม่ทัพภาค 4 ได้มอบนโยบายและแนวทางการปฏิบัติตามนโยบายเสริมสร้างสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ 62 ไปแล้วเมื่อ 3 ตค. ที่ผ่านมา ได้จัดกิจกรรมปฏิบัติการณ์รวมพลังแก้ไขปัญหายาเสพติดคืนความสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน อีกด้วย ทางอำเภอได้ดำเนินการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมระดับอำเภอขึ้น เป็นศูนย์กลางในการขับเคลื่อนการควบคุมพื้นที่การแก้ไขปัญหายาเสพติดและการรายงานการปฏิบัติงานในด้านต่าง ๆ โดยเร่งรัดการประชาสัมพันธ์เพื่อให้ทุกภาคส่วนได้รับรู้ถึงนโยบายดังกล่าว ประกอบด้วย การประชุมหัวหน้าส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ ผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การประชุมกำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน การประชุมผู้บริหารสถานศึกษา การประชุมอิหม่าม คอเต็บ บิหลั่นในพื้นที่ และการประชุมจิตอาสาญาลันนันบารู การดำเนินการเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์คนดีและดำเนินการตรวจสารเสพติดของกำลังพลทั้งทหาร ตำรวจ สมาชิก อส. และกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนันและผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ผลการดำเนินการไม่พบสารเสพติดแต่อย่างใดอีกทั้งได้กวดขันกำลังพลให้อยู่ในระเบียบวินัยโดยเคร่งครัด
การแก้ไขปัญหายาเสพติดได้ร่วมกับกำลังหลักทั้ง 4 ฝ่าย ทั้งตำรวจ ทหาร ฝ่ายปกครอง โรงพยาบาลตากใบ และสาธารณสุขอำเภอ ภายใต้ความร่วมมือจากประชาชน ผู้นำท้องที่ ผู้นำศาสนา ผู้นำท้องถิ่น สมาชิกจิตอาสาญาลันนันบารู ผลการปฏิบัติได้ดำเนินการกับผู้ค้ารายใหญ่ตามบัญชีเป้าหมาย จำนวน 9 ราย และผู้ค้ารายย่อย จำนวน 16 ราย โดยได้นำผู้เสพเข้าสู่กระบวนการบำบัดรักษาจำนวน 123 ราย


ทางด้าน พล.ท.พรศักดิ์ แม่ทัพภาคที่ 4 ได้กล่าวว่า ตนเองมีเจตนารมณ์ต้องการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ให้ได้โดยเร็ว ด้วยการน้อมนำศาสตร์พระราชา แก้ไขปัญหาและพัฒนาพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ไปสู่ความ “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ใช้การเมืองนำการทหาร สร้างความศรัทธา ความเชื่อมั่น และการยอมรับของพี่น้องประชาชน โดยมีนโยบายที่สำคัญ ได้แก่ สร้างความปลอดภัย สร้างความเข้าใจ ไม่สร้างเงื่อนไข ให้ความเป็นธรรม น้อมนำศาสตร์พระราชา แก้ไขปัญหายาเสพติด เศรษฐกิจได้รับการพัฒนา อีกทั้งได้กำหนดงานสำคัญเร่งด่วนจำนวน 2 งาน เพื่อให้ทุกหน่วยงานเร่งดำเนินการ คือ งานการควบคุมพื้นที่ โดยการใช้ยุทธศาสตร์ประชาชนมีส่วนร่วม การแก้ไขปัญหายาเสพติด การสร้างสังคมพหุวัฒนธรรม ซึ่งเป็นปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิต ของประชาชนในพื้นที่ในทุกระดับ
นอกจากนี้แม่ทัพภาคที่ 4 ยังได้เน้นย้ำในการแก้ไขปัญหายาเสพติด ซึ่งเป็น 1 ในงานเร่งด่วนสำคัญ กำหนดไว้ให้ทุกหน่วยงานเร่งดำเนินการ ขอให้ทุกคนช่วยกันขับเคลื่อนให้เป็นไปตามขั้นตอนการดำเนินการ เน้นการทำลายโครงสร้างเครือข่ายการค้ายาเสพติดในพื้นที่ และบังคับใช้กฎหมายต่อผู้ค้ายาเสพติดระดับต่างๆ ที่เป็นวงจรนำยาเสพติด เข้าสู่ชุมชน และเน้นการแก้ไขปัญหาตามแนวทางสันติ ให้อภัย ที่สำคัญใช้บทบาทของศาสนาในการลดปัญหายาเสพติด และการแพร่ระบาดยาเสพติดในหมู่บ้านชุมชนที่เชื่อมโยงกับความมั่นคงในพื้นที่ จชต.
“สำหรับการพูดคุยสันติสุขคงมีข่าวดีเร็วๆนี้ ตอนนี้เน้นทำพื้นที่ให้ปลอดภัยสูงสุดก่อน เราต้องแยกคดีความมั่นคงกับเหตุขัดแย้งส่วนตัว พื้นที่ปลอดเหตุ ประชาชนปลอดภัย ผู้บริสุทธิ์ต้องได้รับการปกป้องทั้งพุทธและมุสลิม ณ วันนี้มีผู้เข้ารับการบำบัดยาเสพติดแล้วกว่า 6,000 รายใน 3 จชต.และ 4 อำเภอของสงขลา ผู้ค้ารายย่อยเป็นหัวใจสำคัญในหมู่บ้านที่ต้องกำจัด แต่ย้ำว่ากำลังพลที่เข้าปฏิบัติงานทุกสถานการณ์ต้องระมัดระวังทุกขณะ ระยะเวลา 1 เดือน 13 วัน ที่ผ่านมา เราสูญเสียเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ จ.ยะลา 1 นายขณะเข้าตรวจค้นยาเสพติด ขอย้ำว่าเจ้าหน้าที่ต้องมีหลักยุทธวิธีทุกรูปแบบเพื่อความปลอดภัยของชีวิตเป็นสำคัญ”

ทีมข่าว@ชายแดนใต้ จ.นราธิวาส