ผู้สื่อข่าวรายงานบรรยากาศกิจกรรมจิตอาสา“เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” วันที่ 5 ธันวาคม 2561 มีบรรดาจิตอาสาและประชาชนพร้อมใจกันบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคมร่วมกันขุดลอกคูคลอง กำจัดผักตบชวา เก็บขยะสิ่งปฏิกูล บริเวณหนองน้ำข้างถนนบายพาส สายทางหลวงจังหวัดนราธิวาส-อำเภอตากใบ ทางไปพระตำหนักทักษิณราชนิเวศน์ ต.กะลุวอเหนือ อ.เมือง จ.นราธิวาส เพื่อร่วมกันทำความดีบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เพื่อสังคม ด้วยพลังความสามัคคีของจิตอาสาและประชาชนในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส และแม้ว่าสถานการณ์ฝนจะตกลงมาอย่างหนัก ก็ไม่เป็นอุปสรรคต่อการทำความดี เพื่อช่วยเหลือสังคม

โดยพลังจิตอาสาและประชาชนที่ร่วม กิจกรรมจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ในครั้งนี้ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่ของพระตำหนักทักษิณราชนิเวศน์ อาสาสมัครรักษาดินแดนจังหวัดนราธิวาส และเจ้าหน้าที่ทหารร่วมกิจกรรมฯ

โครงการจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” ถือเป็นอีกหนึ่งโครงการพระราชดำริที่ต่อยอด ให้ประชาชนร่วมทำความดี ผ่านกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคม

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงห่วงใยและทรงคำนึงถึงความอยู่ดีมีสุขของราษฎรเป็นสำคัญ พระองค์ทรงมีพระราชปณิธานแน่วแน่ที่จะให้ประเทศชาติมั่นคง เจริญก้าวหน้า ทรงสืบสาน รักษาและต่อยอดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและแนวพระราชดำริต่างๆ ในการบำบัดทุกข์และบำรุงสุขให้ประชาชนและพัฒนาประเทศ

ในการนี้สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้หน่วยพระราชทานร่วมกับประชาชนจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ ร่วมปฏิบัติหน้าที่ในโครงการ “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” เพื่อพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน โดยระดมพลังความรัก ความสามัคคีทั้งของหน่วยงานในพระองค์ หน่วยงานราชการ ภาคเอกชนและชุมชน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจากอุทกภัย ป้องกันแก้ไขปัญหาน้ำท่วม รวมถึงพัฒนาทำความสะอาดคลอง กำจัดวัชพืช ผักตบชวา ขุดลอกท่อระบายน้ำ เพื่อบรรเทาและแก้ปัญหาน้ำท่วม เพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำและเป็นการปรับภูมิทัศน์ให้เกิดความสวยงามและสะอาดเรียบร้อย

ภาพ/ข่าว ปทิตตา จิตสันทัด ทีมข่าว@ชายแดนใต้ จ.นราธิวาส