จังหวัดนราธิวาส จัดงานมหกรรมกองทุนแม่ของแผ่นดิน พัฒนาคนพัฒนาหมู่บ้าน อยู่เย็นเป็นสุข

0
658

“กองทุนแม่ของแผ่นดิน…พัฒนาคนสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน” เนื่องในวันสถาปนากองทุนแม่ของแผ่นดิน
ผู้สือข่าวรายงานว่า ที่หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส นายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานเปิดงานมหกรรมกองทุนแม่ของแผ่นดินนราธิวาส “กองทุนแม่ของแผ่นดิน…พัฒนาคนสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน” โดยมีนายธรรมรงค์ คงวัดใหม่ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส นายก่อพงษ์ โกมลรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส หัวหน้าส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ ข้าราชการ และเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดนราธิวาส เข้าร่วมกว่า 600 คน


นายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส กล่าวว่า ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 และตระหนักถึงความสำคัญของกระบวนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในหมู่บ้านชุมชนด้วยกองทุนแม่ของแผ่นดินเป็นการขยายพลังแห่งความดีของคนในหมู่บ้าน ชุมชน เสริมสร้างกระบวนการแลกเปลี่ยนความคิด ความรู้ ร่วมกันภายในหมู่บ้าน ชุมชน สนับสนุนกิจกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงพึ่งพาตนเอง เพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหายาเสพติดในหมู่บ้านอย่างยั่งยืน และพัฒนาเป็นศูนย์เรียนรู้ของชุมชน ทั้งภายในและระหว่างหมู่บ้าน โดยมีผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐและภาคประชาชนร่วมบูรณาการการทำงาน และขับเคลื่อนกิจกรรมภายใต้โครงการหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดินของจังหวัดนราธิวาส


เนื่องด้วยวันที่ 25 พฤศจิกายนของทุกปีเป็นวันสถาปนากองทุนแม่ของแผ่นดิน จังหวัดนราธิวาส โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดจึงได้จัดกิจกรรมมหกรรมกองทุนแม่ของแผ่นดินนราธิวาสขึ้น โดยในงานมีการจัดกิจกรรมมอบเงินพระราชทานขวัญถุง จำนวน 20 กองทุน กิจกรรมมอบพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 จำนวน 20 กองทุน กิจกรรมมอบเข็มกองทุนแม่ของแผ่นดิน จำนวน 24 คน กิจกรรมมอบใบประกาศเกียรติคุณให้กับกองทุนแม่ของแผ่นดินดีเด่น ประจำปี 2561 จำนวน 13 กองทุน
ทั้งนี้ จังหวัดนราธิวาสมีการขยายผลหมู่บ้านชุมชนกองทุนแม่ของแผ่นดิน จำนวน 20 หมู่บ้าน โดยเป็นหมู่บ้านในเขตพื้นที่ชนบท จำนวน 18 หมู่บ้าน และเป็นชุมชนในเขตเมือง จำนวน 2 ชุมชน ซึ่งได้รับเงินพระราชทานขวัญถุงเมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2561 ที่ผ่านมา และมีการส่งเสริมพัฒนากองทุนแม่ของแผ่นดินของจังหวัดนราธิวาสอย่างต่อเนื่อง เพื่อสนองพระราชปณิธานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ในการแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างยั่งยืน ภายใต้แนวคิด “กองทุนแม่ของแผ่นดิน…พัฒนาคนสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน”

ภาพ/ข่าว กรียา เต้ะตานี ทีมข่าว@ชายแดนใต้จ.นราธิวาส