ศปบ.จชต.เตรียมการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้

0
613

ศปบ.จชต.เตรียมการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้

วันที่ 4 ธค.  ที่ โรงแรมเซาท์เทิร์น วิว ปัตตานีอำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี นายวาทิต มีสนุ่น ผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นประธานพิธีเปิด ประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยมีนางสาวนวลพรรณ วรรณสุทธิ หัวหน้ากลุ่มนโยบายและแผนศูนย์ประสานงานบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ กล่าวชี้เเจงวัตถุประสงค์โครงการ ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารการศึกษา ตัวแทนผู้บริหารบุคลากรทางการศึกษาในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และองค์การบริหารส่วนจังหวัด

นายวาทิต มีสนุ่น ผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ เปิดเผยว่า กระทรวงศึกษาธิการซึ่งมีนโยบายเพิ่มคุณภาพและประสิทธิภาพในการ จัดการศึกษา ลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนร่วมกันจัดการศึกษาจึงจัดตั้งพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาขึ้น เพื่อส่งเสริมให้สถานศึกษามีอิสระในการจัดหลักสูตร การจัดการเรียนรู้ การบริหารจัดการที่คล่องตัวให้ครูใช้เวลาในการพัฒนานักเรียนอย่างเต็มที่ ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาให้มีคุณภาพสูง มีการคิดค้น พัฒนานวัตกรรมการศึกษาที่เหมาะสมกับบริบทและสามารถขยายวิธีปฏิบัติที่ดีมีประสิทธิภาพของสถานศึกษาในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาไป ยังสถานศึกษาในพื้นที่อื่นภายในงานจะมีการแบ่งกลุ่มเพื่อ วิเคราะห์สภาพปัจจุบัน จุดเด่น จุดด้อย และแนวทางการเเก้ปัญหาแนวทางการแก้ปัญหาแนวทางการพัฒนาที่ตอบโจทย์ผู้เรียนและบริบทของพื้นที่ ประเด็นหลักสูตรการเรียนรู้ สื่อการสอนและตำราเรียน การประเมินผู้เรียน การประเมินโรงเรียน บุคลากร การเงิน เป็นต้น นวัตกรรมการศึกษาของพื้นที่ ต่อไป

ทีมข่าว @ชายแดนใต้ จ.ปัตตานี