น.อ.อมฤต กนกแก้ว ผู้บังคับการกองกำลังทางอากาศเฉพาะกิจที่ 9 พร้อมข้าราชการ จัดกิจกรรมเลี้ยงอาหารกลางวันและกิจกรรมสันทนาการ ให้แก่เด็กนักเรียนในพื้นที่รับผิดชอบ 12 ตารางกิโลเมตร รอบสนามบินบ่อทอง

 

วันนี้ไปร่วมเลี้ยงที่โรงเรียนวัดนิคมสถิต ต.นาประดู่ อ.โคกโพธิ์ โดยมี นางอำภร ทองบัว ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดนิคมสถิต นำเด็กนักเรียนร่วมกิจกรรม เพื่อเป็นการสร้างสัมพันธ์อันดีต่อเด็กนักเรียน เยาวชน และประชาชนในพื้นที่ เพเป็นการปลูกฝังให้มีจิตใจเลื่อมใส ศรัทธา รู้รักสามัคคี มีวินัย และรักอาชีพทหาร ตลอดจนช่วยเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของ กองกำลังทางอากาศเฉพาะกิจที่ 9 ในการสร้างสันติสุขในพื้นที่ตลอดมา

ทีมข่าว@ชายแดนใต้