กระทรวงศึกษาจับมือแม่ทัพ 4 สานรับแก้ปัญหายาเสพติดในโรงเรียนเอกชน 5 จชต.

0
1542

  วันที่ 3 ธค. ที่ โรงแรมซีเอสปัตตานี นาย อดินันท์ ปากบารา ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรี เปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ “สานพลัง สร้างระบบ เพื่ออนาคตเยาวชน” (Kick Off) ทั้งนี้เพื่อขับเคลื่อนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในโรงเรียนเอกชนในระบบและสถาบันการศึกษาปอเนาะจังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างเป็นระบบและยั่งยืน โดยมี พลโทพรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ แม่ทัพภาคที่ 4 ผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้บังคับการตำรวจภูธร ประธานคณะกรรมอิสลามประจำจังหวัด และคณะผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนเอกชนในระบบ และผู้บริหารสถาบันศึกษาปอเนาะใน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ เข้าร่วมกว่า 1,000 คน

นายอดินันทร์ ปากบารา ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ทุกฝ่ายเล็งเห็นความสำคัญและตระหนักถึงปัญหายาเสพติด วันนี้จึงต้องรนณรงค์ไปสู่สถานศึกษา ที่ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องต้องร่วมมือกันอย่างจริงจังและต่อเนื่อง เพราะเยาวชนในสถานศึกษาเอกชนถือเป็นกลุ่มเป้าหมายที่ผู้ค้าสามารถเห็นรายได้ชัดเจน ดังนั้นสถานศึกษาถือเป็นกลไกสำคัญยิ่งในการขับเคลื่อนกิจกรรมป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษาในทุกระดับ ตั้งแต่ระดับต้นจนถึงระดับมหาวิทยาลัย จึงต้องมีการจัดระบบป้องกันและให้ความรู้ รวมทั้งเริ่มจัดทำโมเดลสถานบำบัดสู่โรงเรียน ซึ่งปัจจุบันได้นำร่องแล้วที่โรงเรียนแห่งหนึ่ง ใน จ.ยะลา ฉะนั้นสังคมเองก็ต้องจัดการปัญหานี้อย่างจริงจังด้วย

พลโท พรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ แม่ทัพภาคที่ 4 กล่าวว่า วันนี้โอกาสดีที่ทุกๆ ฝ่ายไปจนถึงน้องๆนักเรียนทุกคนเข้าใจเพราะในโรงเรียนมีมาตรการป้องกันอยู่แล้ว ในส่วนของเราจะช่วยส่งเสริมให้เข้มแข็งอย่างไร ทั้งนี้ การดำเนินงานปัญหายาเสพติดจะสำเร็จลุล่วงได้ ต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนเริ่มจากนักเรียน ผู้เรียน ครู ผู้บริหาร ผู้ปกครอง ผู้นำศาสนา ตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สำหรับในส่วนของโรงเรียนได้วางแผนการทำงานให้มีกิจกรรมครอบคลุม ซึ่งมีด้วยกัน 10 กิจกรรม ซึ่งต่อไปจะต้องปฏิบัติให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม ตนมีความมั่นใจว่าหากทุกท่านมีหน้าที่รับผิดชอบและมุ่งมั่นตั้งใจดำเนินกิจกรรมอย่างเต็มที่แล้วปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาจะหมดไปอย่างแน่นอน

นายมูฮำหมัดซุลฮัน ลามะทา ผอ.โรงเรียนศิริธรรมวิทยา(ปอเนาะดูกู)อ.บาเจาะ จ. นราธิวาส
กล่าวว่า มีโอกาสมารับฟังนโยบายยาเสพติดของฝ่ายบริหารในวันนี้  เป็นประเด็นที่สำคัญมากทางหลายหน่วยงานต่างยอมรับและมองเห็นร่วมกันอย่างสูง เราเห็นด้วยกับนโยบายนี้ รร.มีแนวทางจัดการเรื่องนี้อยู่แล้วเช่นใช้ กีฬาฟุตบอลในการพัฒนาเยาวชน  นอกจากนี้ยังต้องการช่วยเหลือของชุมชนด้วย ผู้นำชุมชนต้องมีส่วนร่วมเต็มที่ต่อเรื่องนี้ และเราจะเข้าไปเชื่อมในชุมชนให้มีการดูแลป้องกันปัญหาอีกทางหนึ่ง โดยการใช้การศาสนาแก้ปัญหา จากหลายๆงานวิจัยฯพิสูจน์แล้วว่าในชุมชนมีส่วนแก้ปัญหาเด็ก และเยาวชน การแก้ปัญหายาเสพติดเราจะร่วมกับชุมชนในการแก้ปัญหาและประเมินผล เพื่อจะสรุปให้ได้ว่าเราแก้ปัญหาให้จบได้ในที่สุดครับ

ทีมข่าว@ชายแดนใต้ จ. ปัตตานี