จ.ปัตตานีรับนโยบายรัฐบาล ให้ อบต.สนับสนุนทำถนนดินซีเมนต์ผสมยางพารา (Para Soil Cement)แก้ปัญหายางพาราตกต่ำ

0
417
จ.ปัตตานีรับนโยบายรัฐบาล "ให้ "อบต.สนับสนุนทำถนนดินซีเมนต์ผสมยางพารา (Para Soil Cement)แก้ปัญหายางพาราตกต่ำ

จ.ปัตตานีรับนโยบายรัฐบาล “ให้ “อบต.สนับสนุนทำถนนดินซีเมนต์ผสมยางพารา (Para Soil Cement)แก้ปัญหายางพาราตกต่ำ

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ห้องประชุมพญาตานี ศาลากลางจังหวัดปัตตานี นายไกรศร วิศิษฎ์วงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี เป็นประธานการประชุม มี หัวหน้าสวนราชการ  นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  เพื่อแก้ไขปัญหายางพาราตกต่ำ ตามมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนยางของรัฐบาล ซึ่งจัดโดย สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดปัตตานี

ทั้งนี้ รัฐบาลได้มีนโยบายหาแนวทางการแก้ไขปัญหาราคายางพาราตกต่ำ ซึ่งแนวทางหนึ่งคือการนำยางพารามาใช้เป็นวัสดุในการก่อสร้างทางหรือพื้นผิวราจร โดยมีหลายภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินการ เช่น กรมชลประทาน ,  กรมทางหลวง , การยางแห่งประเทศไทย และกำหนดรูปแบบแนวทาง  มาตรฐานถนนดินซีเมนต์  ผสมยางพารา ให้เป็นไปตามมาตรฐาน เดียวกัน โดยเฉพาะการทำถนนภายในหมู่บ้านทุกแห่ง ด้วยถนนดินซีเมนต์ผสมยางพารา (Para Soil Cement) หมู่บ้านละอย่างน้อย 1 กิโลเมตร (1 กิโลเมตรใช้น้ำยางพารา จำนวน 12 ตัน) โดยมีเป้าหมายเพื่อให้มีการใช้ยางพาราในประเทศเพิ่มขึ้น ซึ่งจะส่งผลให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น

หลังจากนี้ แต่ละท้องถิ่นไปสำรวจเส้นทางในหมู่บ้านที่ต้องการพัฒนาทำถนนดินซีเมนต์ผสมยางพาราให้เป็นไปตามนโยบายรัฐบาล ซึ่งจะเป็นการแก้ไขปัญหาราคายางพาราตกต่ำอีกทางหนึ่ง

ต่อจากนั้น ที่ ห้องประชุมการยางแห่งประเทศไทย จังหวัดปัตตานี สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดปัตตานี จัดประชุมอาสาสมัครเกษตรและสหกรณ์ระดับตำบล จังหวัดปัตตานี ครั้งที่ 1  โดยมี  นางสาวกนกรัตน์ พงษ์ธัญญะวิริยะ หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์พัฒนาการเกษตร สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดปัตตานี  เป็นประธานการประชุม  มี เกษตร และสหกรณ์อำเภอ  ทั้ง 12 อำเภอ  และอาสาสมัครเกษตรและสหกรณ์ระดับตำบล  ทั้ง 115 ตำบล ของจังหวัดปัตตานี เข้าร่วมประชุม

ทั้งนี้เพื่อชี้แจงแนวทางปฏิบัติงานของอาสาสมัครเกษตรและสหกรณ์ระดับตำบล  ประจำปี 2562  โดยอาสาสมัครเกษตรและสหกรณ์ระดับตำบล มีหน้าที่ช่วยเหลือการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในพื้นที่ตำบลที่รับผิดชอบ แจ้งข้อมูลข่าวสาร ถ่ายทอดความรู้ด้านการเกษตร ตลอดจนติดตามเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการต่างๆ ของกระทรวงเกษตรฯ โดยศูนย์ประสานงานอาสาสมัครเกษตรและสหกรณ์ระดับตำบล ตั้งอยู่ ที่ สำนักงานเกษตรอำเภอ  เกษตรกรและเจ้าหน้าที่สามารถประสานงานได้ทุกวันทำการ ในเวลาราชการ

นอกจากนี้ หลังเสร็จการประชุม อาสาสมัครเกษตรและสหกรณ์ระดับตำบลแล้วได้ เข้าร่วมกิจกรรมการตรวจสารเสพติด กับสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดปัตตานี ตามนโยบายต่อต้านยาเสพติดของแม่ทัพภาคที่ 4 ด้วย

ภาพ/ข่าว/ทีมข่าว@ชายแดนใต้ จ.ปัตตานี