แม่ทัพภาคที่ 4 เดินหน้าภารกิจสร้างสันติสุขที่ยั่งยืน ณ ชายแดนใต้

0
534

แม่ทัพภาคที่ 4 เดินหน้าภารกิจสร้างสันติสุขที่ยั่งยืน ณ ชายแดนใต้

พล.ท.พรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ แม่ทัพภาคที่ 4  เดินทางลงพื้นที วัดป่าศรี ต.ตะโละ อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี พบปะสมาชิกอาสาสมัครรักษาหมู่บ้าน กองพันยะหริ่ง (อรบ.ยะหริ่ง) เพื่อหาแนวทางการแก้ไขปัญหาร่วมกันกับสมาชิก โดยเน้นย้ำถึงความร่วมมือของทุกฝ่ายเพื่อที่จะขับเคลื่อนงานด้านรักษาความสงบเรียบร้อย ที่จะต้องอาศัยการร่วมมือกับทุกภาคส่วนในการพัฒนาชุมชนหมู่บ้านของตนเองภายใต้กรอบนโยบายที่ได้วางไว้ โดยมีหัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่ให้การต้อนรับ

จากนั้นเยี่ยมชมโครงการฟาร์มตัวอย่างในพระราชดำริบ้านปิยามุมัง พร้อมชื่นชมถึงความร่วมมือรวมพลังตามนโยบายในการยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ขยายผลสู่ชุมชนให้เกิดการพัฒนาศักยภาพและคุณภาพชีวิตที่ดีของคนในชุมชน ที่ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง เฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา ต.ปิยามุมัง อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี

แม่ทัพภาคที่ 4 ยังได้เดินทางลงพื้นที่เยี่ยมชมโครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงและฟาร์มตัวอย่าง อันเนื่องมาจากพระราชดำริในสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 บ้านไอร์บือแต เพื่อพบปะสมาชิกและรับฟังบรรยายสรุปผลการปฏิบัติงาน เยี่ยมชมโครงการฟาร์มตัวอย่าง กลุ่มวิสาหกิจชุมชน หลังจากนั้นร่วมรับประทานอาหารกับสมาชิกของโครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงและฟาร์มตัวอย่าง บ้านไอร์บือแต ต.ช้างเผือก อ.จะแนะ จ.นราธิวาส.