ฉก.ตชด. 43 เสริมให้ความรู้แก่นักเรียนตามโครงการการศึกษา เพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน

0
1088

ฉก.ตชด. 43 เสริมให้ความรู้แก่นักเรียนตามโครงการการศึกษา เพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ โรงเรียนบ้านหนองสาหร่าย หมู่ที่ 7 ตำบลท่าม่วง อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา ร้อยตำรวจโท นพเก้า ด้วงใย หัวหน้าชุดปฏิบัติการฝ่ายกิจการพลเรือนที่ 4306 กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 433 ทำหน้าที่วิทยากรครูตำรวจแดร์ให้ความรู้แก่เด็กนักเรียนตามโครงการการศึกษา เพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน ในกิจกรรมบทที่ 1 วัตถุประสงค์ของโครงการ เพื่อให้นักเรียนได้รับรู้ถึง ความเป็นมาของโครงการฯ การใช้รูปแบบการตัดสินใจแบบแดร์ เพื่อนำไปใช้ในชีวิตประจำวันและห่างไกลจากยาเสพติด ในระดับประถมศึกษาปีที่ 5 โดยมีนักเรียนเข้าโครงการจำนวน 23 คน ซึ่งจากผลการปฏิบัติงานนักเรียนและคณะครู ได้ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี

สำหรับโครงการการศึกษา เพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน เป็นโครงการที่ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ได้ดำเนินการศึกษาเพื่อต่อต้านยาเสพติดในเด็กนักเรียน ( D.A.R.E. ประเทศไทย ) อันเป็นโครงการที่สอดคล้องกับ นโบายของรัฐบาล ในการแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยใช้ใช้หลักการป้องกันนำหน้าการปราบปรามละมุ่งเน้นกลุ่มผู้มีโอกาสเข้าไปใช้ยาเสพติดให้มีภูมิต้านทานยาเสพติด โดยใช้ปรัชญาของการศึกษาแผนใหม่ ที่มีเด็กเป็นศูนย์กลางในการเรียนรู้ ตลอดจนจัดให้มีกิจกรรมที่ผู้ปกครองและชุมชนได้มีส่วนร่วมในการเสริมสร้างภูมิคุ้มกัน ให้แก่เด็กอีกด้วย โดยลักษณะของโครงการคือ จัดข้าราชการตำรวจที่สำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตรตำรวจ D.A.R.E. (ตำรวจ D.A.R.E.) เข้าทำการฝึกอบรมให้แก่เด็กนักเรียน ในโรงเรียนที่อยู่ในพื้นที่รับผิดชอบตามเนื้อหาสาระของหลักสูตร D.A.R.E อย่างน้อย 1 ห้องเรียน ต่อภาคเรียน สัปดาห์ละ 1 ชั่วโมง เป็นระยะเวลา 13 สัปดาห์ต่อเนื่องกัน เพื่อให้เด็กนักเรียน รู้จักวิธีหลีกเลี่ยง และปฏิเสธการใช้ยาเสพติดและความรุนแรง