เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน โรงเรียนบันนังสตาอินทรฉัตร อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร รองเลขาธิการ ศอ.บต. รักษาราชการแทนเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) ได้เดินทางมาเป็นประธานพิธีเปิด กิจกรรมรณรงค์ประชารัฐร่วมใจ ขจัดภัยโรคหัด เร่งรัดฉีดวัคซีน 100% โดยมีนายแพทย์สงกรานต์ ไหมชุม สาธารณสุขจังหวัดยะลา นายธราวุธ ช่วยเกิด นายอำเภอบันนังสตา ผู้นำชุมชน ผู้นำศาสนา อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ประมาณ 500 คน เข้าร่วมกิจกรรม


นพ.สงกรานต์ ไหมชุม นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดยะลา กล่าวว่า สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยะลา จัดกิจกรรมรณรงค์ ตามมาตรการที่ 4 เคาะประตูโรงเรียน Kick off เชิงสัญลักษณ์ ณ โรงเรียนบันนังสตาอินทรฉัตร อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา เพื่อเพิ่มระดับความครอบคลุมการได้รับวัคซีนป้องกันโรคหัดทั้งเข็ม 1 และ เข็ม 2 อย่างน้อยร้อยละ 95 โดยประเทศไทย ได้ดำเนินงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคด้วยวัคซีนป้องกัน โรคหัดแก่เด็กอายุ 9 เดือน มาตั้งแต่ พ.ศ. 2527 และให้วัคซีนป้องกันโรคหัดแก่เด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 อีกเป็นเข็มที่สอง ตั้งแต่ พ.ศ. 2539 ในปัจจุบันได้เปลี่ยนแปลงเป็นวัคซีนรวม โรคหัด หัดเยอรมัน คางทูม โดยให้เข็มที่ 1 ในเด็กอายุ 9 – 12 เดือน และเข็มที่ 2 ในเด็กอายุ 2 ปีครึ่ง – 3 ปี และเก็บตกในชั้นประถมศึกษา ปีที่ 6 เริ่มใช้ตั้งแต่ปี 2555 ความครอบคลุมการได้รับวัคซีนเข็ม 1 และ เข็ม 2 เฉลี่ยทั่วประเทศสูงกว่าร้อยละ 89.59 และ 91.08 ตามลำดับ อย่างไรก็ตามประเทศไทยยังคงมีผู้ป่วยโรคหัดรายงานผ่านระบบเฝ้าระวังโรคปีละ 4,000 – 7,000 ราย และยังมีการระบาดของโรคหัดเป็นระยะๆ เนื่องจากปัญหาความครอบคลุมการได้รับวัคซีนในเด็กยังต่ำในบางพื้นที่ และมีกลุ่มวัยรุ่นวัยผู้ใหญ่ตอนต้น ซึ่งยังไม่มีภูมิคุ้มกันต่อโรคหัด เนื่องจากไม่ได้รับวัคซีนในวัยเด็ก แต่หลบรอดการป่วยด้วยโรคหัดในช่วงเวลาที่ผ่านมา มาอยู่รวมกันในสถานศึกษาสถาบันต่างๆ


“สำหรับจังหวัดยะลา ปีงบประมาณ 2561 ความครอบคลุมการได้รับวัคซีนป้องกันโรคหัด เข็มที่ 1 ในเด็กอายุ 9-12 เดือน ความครอบคลุมร้อยละ 77.17 และความครอบคลุมการได้รับวัคซีนป้องกันโรคหัด เข็มที่ 2 ในเด็กอายุ 2 ปี ครึ่ง – 3 ปี ร้อยละ 73.20 จะเห็นได้ว่าความครอบคลุมการได้รับวัคซีนป้องกันโรคหัด ในกลุ่มเด็กทั้งเข็มที่ 1 และเข็มที่ 2 ต่ำกว่าร้อยละ 95 จึงเกิดสถานการณ์การระบาดของโรคหัดในพื้นที่จังหวัดยะลา ข้อมูล ณ วันที่ 28 พฤศจิกายน 2561 มีรายงานผู้ป่วย ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. – 26 พ.ย. 2561 จำนวน 1,349ราย อัตราป่วย 302.80 ต่อประชากรแสนคน มีผู้เสียชีวิต จำนวน 10 ราย อำเภอกรงปินัง 5 ราย บันนังสตา 2 ราย ธารโต 2 ราย และกาบัง 1 ราย พบอัตราป่วยสูงสุดต่อประชากรแสนคน 3 ลำดับ คือ อำเภอกาบัง” นายแพทย์ สสจ.ยะลา กล่าว

ภาพ/ข่าว มูกะตา หะไร ทีมข่าว@ชายแดนใต้ จ.ยะลา