“เยาวชนบ้านไทยสุข ต้นแบบองค์กรเด็กและเยาวชนชายแดนใต้ สร้างคนรุ่นใหม่เพื่อพัฒนาชุมชนบ้านเกิด”

0
838

“กลุ่มเยาวชนบ้านไทยสุข” หมู่ที่ 8 ต.ลาโละ อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส เป็นกลุ่มองค์กรในระดับชุมชน รวมกลุ่มขับเคลื่อนและเป็นหนึ่งในองค์กรภาคประชาสังคม ซึ่งตลอด 2 ปีได้จัดกิจกรรมเช่น ส่งเสริมกระบวนการพูดคุยสันติสุขในชุมชน ,กิจกรรมเสริมสร้างความเข้าใจ  ด้านสังคมพหุวัฒนธรรม เป็นต้น จนได้รับรางวัล “องค์กรภาคประชาสังคมต้นแบบ” ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ จาก ศอ.บต. เมื่อเดือน มีนาคม 61 ที่ผ่านมา

ล่าสุดกลุ่มเยาวชนบ้านไทยสุข จัดโครงการ “อบรมการดำเนินงานด้านเด็กและเยาวชน สู่การพัฒนาศักยภาพผู้นำคนรุ่นใหม่เพื่อการดูแลชุมชน” ปี 61 เมื่อวันที่ 17-18 พฤศจิกายน  ที่ผ่านมา
ได้รับการสนับสนุนจาก อบต.ลาโละ ซึ่งเป็นการนำเยาวชนที่เป็นสมาชิกของกลุ่มฯ ที่มีมากกว่า 30 คน พร้อมด้วยผู้นำชุมชนทุกภาคส่วนเข้าศึกษาดูงานองค์กรที่ทำงานด้านเด็กและเยาวชนในพื้นที่ จ.นราธิวาส จำนวน 2 แห่ง ก่อนที่จะเดินทางเพื่อร่วมถอดบทเรียนและอบรมพัฒนาศักยภาพการดำเนินงานเพื่อสร้างผู้นำแห่งการเปลี่ยนแปลงทางสังคม ได้มีศักยภาพในการทำงาน พร้อมกับเรียนรู้ให้มีจิตอาสาเป็นผู้ที่อุทิศตนเพื่อประโยชน์ส่วนรวม   ณ. ไร่แอลองรีสอร์ท ต.สุวารี อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส โดยได้รับเกียรติจากนายเอกรัฐ หลีเส็น    ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานในพิธีปิดฯ พร้อมมอบเกียรติบัตรแก่เยาวชนที่เข้าร่วมโครงการดังกล่าวอีกด้วย

นายอับดุลปาตะ ยูโซะ ประธานกลุ่มเยาวชนบ้านไทยสุข เปิดเผยว่า “กลุ่มเยาวชนบ้านไทยสุข แม้จะเป็นองค์กรของเด็กและเยาวชนซึ่งเป็นเพียงฟั่นเฟืองเล็กๆ ในการสร้างสรรค์ความสันติสุขในชุมชน แต่ด้วยความตระหนักและเล็งเห็นถึงความสำคัญของพลังเยาวชน จึงรวมกลุ่มเพื่อร่วมกันขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาและพัฒนาชุมชน ตลอดจนสังคมบ้านเกิดด้วยบทบาทของเด็กและเยาวชน ตามความสามารถ ซึ่งกลุ่มถูกสร้างขึ้นมาเพื่อเป็นเวทีกิจกรรมและสร้างโอกาสให้กับเด็กและเยาวชนภายในชุมชน ให้ได้มีส่วนร่วมในการออกแบบบ้านเกิดให้น่าอยู่ เราต้องการให้ทุกคนเห็นว่า เราคืออนาคตของทุกคน อนาคตที่สามารถเติบโตได้ด้วยพลังแห่งการสร้างสรรค์สังคมบ้านเกิดให้ดีขึ้นกว่าที่เป็นอยู่นี้”

สำหรับการดำเนินงานของกลุ่มเยาวชนบ้านไทยสุข ทำงานภายใต้หลักคิด “เด็กคิด เด็กทำ ผู้ใหญ่หนุน” ที่ถือเอากระบวนการมีส่วนร่วมของสมาชิกทุกคนในการขับเคลื่อนกิจกรรม โดยได้รับการชี้แนะ ส่งเสริม สนับสนุน และคำปรึกษาจากผู้นำชุมชนทุกภาคส่วนที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นที่ปรึกษา เช่น ผู้ใหญ่บ้าน, อีหม่าม, สมาชิก อบต.,    ครูสอนตาดีกา เป็นต้น ซึ่งกลุ่มฯ ยังคงมุ่งมั่นที่จะสร้างเด็กและเยาวชนต่อไป

ทีมงาน@ชายแดนใต้