ผู้ว่าฯนราธิวาส ขับเคลื่อนพัฒนาจังหวัด “นรา…รักสามัคคี เน้นสร้างความปรองดอง สมานฉันท์และความจงรักภักดี ต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ปลูกฝังค่านิยม 12 ประการ”

0
434

ผู้ว่าฯนราธิวาสมอบนโยบายขับเคลื่อนพัฒนาจังหวัดนราธิวาส แก่ข้าราชการในพื้นที่อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส
ที่หอประชุมอำเภอเมือง อ.เมือง จ.นราธิวาส นายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส ประชุมมอบนโยบายการทำงานแก่นายอำเภอ หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ในพื้นที่อำเภอเมือง โดยมีนายธรรมรงค์ คงวัดใหม่ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส นายสมหวัง เรืองเพ็ง ปลัดจังหวัดนราธิวาส นายยะห์ยา ปะนาฆอ นายอำเภอเมืองนราธิวาส ตลอดจนข้าราชการ เจ้าหน้าที่ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น และประชาชนในพื้นที่ร่วมรับฟังนโยบายฯ


นายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส กล่าวมอบนโยบายการทำงาน มุ่งหวังขับเคลื่อนพัฒนาตามวิสัยทัศน์ของจังหวัดนราธิวาส

“เศรษฐกิจมั่นคง การค้าเฟื่องฟู นราน่าอยู่ มุ่งสู่สันติสุขอย่างยั่งยืน” เป็นไปตาม 7 วาระนราน่าอยู่ นรา…ตามรอยพ่อ การสร้างโอกาสในชีวิต ด้วยศาสตร์พระราชา ส่งเสริมการพัฒนาและขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ, นราสะอาด การพัฒนาให้เป็นเมืองสิ่งแวดล้อมที่ดี อาทิ สร้างวินัย รักษ์ความสะอาด สร้างการมีส่วนร่วมในการรับผิดชอบ, นราสะดวก การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน พัฒนาและยกระดับมาตรฐานการอำนวยความสะดวกทางการค้าชายแดนสู่ระดับสากล , นรา…สบาย การสร้างอาชีพเสริมแก่เศรษฐกิจฐานราก ส่งเสริมการรวมกลุ่ม สนับสนุนการสร้างงาน สร้างอาชีพ พัฒนาผู้ประกอบการสู่เศรษฐกิจการแข่งขัน 4.0 นราปลอดภัย การเสริมสร้างความเข้มแข็งของหมู่บ้านและชุมชนเมือง การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ส่งเสริมการเกษตรปลอดภัย ยกระดับมาตรฐานสินค้า ,นรา…แบ่งปัน สร้างโอกาสแก่ผู้ด้อยโอกาส สร้างสังคมแห่งคุณธรรมและสังคมแห่งความเกื้อกูล ส่งเสริมผู้สูงอายุที่มีศักยภาพเพื่อพัฒนาสู่แรงงานภาคบริการ และนรา…รักสามัคคี เน้นการเสริมสร้างความปรองดอง สมานฉันท์และความจงรักภักดี ต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ปลูกฝังค่านิยม 12 ประการ ส่งเสริมการสร้างความรักความสามัคคีของคนนราธิวาส

ภาพ/ข่าว/กรียา เต้ะตานี ทีมข่าว@ชายแดนจ.นราธิวาส