อบรมทันตแพทย์ หลักสูตร์สาขาเวชศาสตร์ครอบครัว พื้นที่แรกที่ปัตตานี นำร่อง พบปะชุมชนสร้างรอยยิ้มชายแดนใต้

0
517

องคกร์ทันตแพทยสภา จัดหลักสูตรฝึกอบรม ภายใต้โครงการสาขาเวชศาสตร์ครอบครัว เริ่มโครงการนำร่องที่ปัตตานีเพื่อสร้างแพทย์ผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาเวชศาสตร์ครอบครัว/เวชปฏิบัติทั่วไป ซึ่งครั้งนี้เป็นครั้งแรกโดยคณะองค์กรแพทยสภา ลงพื้นที่ จ ปัตตานี นำโดย ผศ. พญ.สายพิณ หัตถีรัตน์ รองหัวหน้าภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัว คณะแพทย์ศาสตร์ รามาธิบดี ทันตแพทย์ พญ.ปาริชาติ ลุนทา ประธานคณะทำงานพัฒนาองค์ความรู้เวชศาสตร์ครอบครัว ทันตแพทย์.สมฤทธ์ จิโรจน์วณิชากร ทันตแพทย์สสจ ปัตตานี ครั้งนี้ได้จัดหลักสูตรให้กับทันตแพทย์ ทั้งหมดจากการรับสมัครทั่วประเทศ จำนวน 35 คน 

เนื่องจากประชาชนพื้นที่ชนบทห่างไกล ยังขาดแคลนบุคลากร และการบริการด้านการแพททย์ และโดยเฉพาะในท้องถิ่นที่การบริการด้านทันตแพทย์ยังเข้าไม่ถึง ซึ่งประชาชน ชาวบ้านจะมีโอกาสมาพบทันตแพทย์ และรับการรักษาฟัน ช่องปากนั้น เป็นเรื่องที่ยาก ยังเข้าไม่ถึง
โครงการนี้จึงจัดขึ้นเพื่อให้แพทย์และการบริการด้านสาธารณสุขสามารถเข้าถึงประชาชนได้ง่ายขึ้น ได้รับความสะดวก จัดโครงการนำร่องพื้นที่แรกโดยเลือกพื้นที่ ต .นาเกตุ อ.โคกโพธิ์ จ. ปัตตานี ได้รับการสนับสนุนสำหรับหน่วยงานและประชาชนในพื้นที่เป็นอย่างดีเยี่ยม

ทั้งนี้ด้วยในพื้นที่ ต นาเกตุๆ มีการจัดระบบและจัดหาทรัพยากรได้ต่อเนื่องจนสามารถจัดการบริการให้แก่ชุมชนมีการจัดซื้ออุปกรณ์ครบวงจร ได้มาตรฐาน ณ. ที่ศูนย์อนามัยชุมชน ที่จะทำให้ผู้รับการฝึกอบรมสามารถศึกษาปฎิบัติงานได้ดี และ คาดว่าโครงการนี้ดำเนินการได้บรรลุตามวัตถุประสงค์ได้ในระยะเวลา 1 ปี

ผศ.พญ.สายพิณ หัตถีรัตน์ รองหัวหน้าภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัว คณะแพทย์ศาสตร์ รามาธิบดีเปิดเผยว่า รู้้สึกดีใจที่โครงการนี้เกิดขึ้นและเลือกจังหวัดปัตตานีเป็นพื้นที่นำร่อง โดยโครงการนี้ได้สร้าง ทันตแพทย์ เพื่อให้เข้าถึงสู่ชุมชน เข้าถึงประชาชนมากขึ้น โดยจากการติดตามผลงานตลอดระยะ 5 เดือนที่ผ่านมา คณะแพทย สามารถร่วมงานกับชุมชน เช่นทีมสหวิชาชีพได้เป็นอย่างดีค่ะ อนาคต จะต้องวางแผนให้กระจายไปสู่ประชาชนทั่วประเทศให้มากขึ้น หวังว่าโครงการนี้จะสามารถต่อยอด และพัฒนาได้อย่างต่อเนื่องค่ะ

ทันตแพทย์.สมฤทธ์ จิโรจน์วณิชากร ทันตแพทย์สสจ ปัตตานี กล่าวว่าโครงการผลิตแพทย์เวชศาสตร์ชุมชนนี้ ถือว่าเป็นโครงการของสภาสาธารณสุข ที่จะเปลี่ยนแปลงไปสู่อนาคตที่ดีขึ้นในวันข้างหน้า เป็นการเปลี่ยนแปลงการทำงานของสาธารณสุข ในด้านบริการด้านสุขภาพให้เข้าถึงประชาชนในทุกๆด้านโดยครั้งนี้เป็นการดูแลด้านสุขภาพช่องปาก และฟัน ซึ่งคณะทันตแพทย์ ได้ ในโครงการนี้ได้ทำงานที่เข้าสู่ประชาชนและเข้าถึงชาวบ้านเป็นอย่างดี ทำให้ชาวบ้านเกิดสุขภาพที่ดีขึ้นและ เข้าถึง และในอนาคตจะต้องผลิตคณะแพทย์เวชศาสตร์ชุมชนที่ครอบคลุมไปถึงสุขภาพของประชาชนทุกด้านต่อๆไปครับ