ผู้ว่านราฯ ติดตามผลงานยุทธศาสตร์หลัก 5 ด้าน แผนแม่บทความปลอดภัยทางถนน 4 ปี (เวทีถนนปลอดภัย 4.0) เป้าหมายจ.นราธิวาส อุบัติเหตุเป็นศูนย์

0
259

นราธิวาสประชุมติดตามผลการปฏิบัติงานหน่วยงานตามยุทธศาสตร์หลัก 5 ด้านของจังหวัด เพื่อแผนแม่บทความปลอดภัยทางถนน ปี 2561-2564 (เวทีถนนปลอดภัย 4.0) โดยตั้งเป้าจังหวัดนราธิวาสลดอุบัติเหตุเป็นศูนย์
 นายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานเปิดการประชุมติดตามผลการปฏิบัติงาน เพื่อแผนแม่บทความปลอดภัยทางถนน ปี 2561-2564 การบริหารข้อมูลเพื่อลดอุบัติเหตุทางถนนอย่างยั่งยืน ครั้งที่ 4 MIS FOR SUSTAINABLE ROAD SAFETY (เวทีถนนปลอดภัย 4.0)

ณ ห้องประชุมโรงแรมอิมพีเรียลนราธิวาส โดยมีนายธำรงค์ มากชิต ผู้จัดการบริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด ตลอดจนหัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ และเจ้าหน้าที่หน่วยงานตามยุทธศาสตร์หลัก 5 ด้านของจังหวัดนราธิวาส ประกอบด้วย ด้านบังคับใช้กฎหมาย ด้านการประชาสัมพันธ์ ด้านวิศวกรรมจราจร ด้านระบบการแพทย์ฉุกเฉิน EMS และด้านการประเมินผลและสารสนเทศ เข้าร่วมประชุมฯ


นายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส กล่าวว่า ปัญหาด้านความปลอดภัยทางถนน เป็นเรื่องสำคัญที่รัฐบาลให้ความสำคัญ ในเรื่องการป้องกันและแก้ไขปัญหาการเกิดอุบัติเหตุในการจราจรอันจะนำไปสู่การบาดเจ็บและเสียชีวิต โดยความร่วมมือจากฝ่ายต่างๆในการตรวจจับป้องกัน การรายงานและการดูแลผู้ที่ได้รับบาดเจ็บ ซึ่งกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในฐานะสำนักงานเลขานุการคณะกรรมการศูนย์อำนวยการปลอดภัยทางถนน ได้ร่วมกับภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนดำเนินงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน โดยมีเป้าหมายที่จะลดอัตราการเสียชีวิต จากอุบัติเหตุทางถนนต่ำกว่า 10 คนต่อประชากร 1 แสนคนภายในปี พ.ศ.2563 ซึ่งได้ดำเนินการตามแนวทาง 5 เสาหลักของกรอบทศวรรษแห่งความปลอดภัยทางถนนอย่างเข้มข้น จริงจังและต่อเนื่องตลอดทั้งปี เพื่อการรวมพลังขับเคลื่อนนโยบายการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันอย่างเป็นรูปธรรม


นายเถลิงศักดิ์ ภูวญาณพงศ์ หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนราธิวาส กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการประชุมในครั้งนี้ เพื่อนำสถิติการเกิดอุบัติเหตุทางถนน และปัจจัยเสี่ยงในพื้นที่มาวิเคราะห์ และจัดทำแผนปฏิบัติการ ด้านความปลอดภัยทางถนนจังหวัด รวมถึงการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาการเกิดอุบัติเหตุในระดับพื้นที่ให้เกิดผล มีทิศทางการดำเนินงานอย่างเป็นระบบสอดคล้องกับข้อเท็จจริงในพื้นที่
อย่างไรก็ตามการประชุมติดตามผลการปฏิบัติการในปี 61 ครั้งนี้ เป็นการติดตามผลการดำเนินงาน เพื่อแผนแม่บทความปลอดภัยทางถนน ปี61-64 ซึ่งผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยผู้แทน จากสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารภัยจังหวัด ตำรวจภูธรจังหวัด สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด สำนักงานขนส่งจังหวัด แขวงการทางจังหวัด สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัด สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัด สำนักงานประกันสังคม สำนักงานควบคุมประพฤติ ศึกษาธิการจังหวัด สำนักงาน คปภ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ บริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัดในพื้นที่ และมูลนิธิที่เกี่ยวข้องร่วมระดมความคิดเห็น พร้อมทั้งนำเสนอผลการปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยทางถนนในปี 61 ที่ผ่านมา พร้อมทั้งนำเสนอแผนปฏิบัติการด้านความปลอดภัยทางถนนในปี 62 ของหน่วยงานตนเอง เพื่อให้ทางจังหวัดได้รวบรวมเป็นแผนแม่บทขับเคลื่อนงานด้านความปลอดภัยทางถนนของศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดนราธิวาสต่อไป

ภาพ/ข่าว/กรียา เต๊ะตานี ทีมข่าว@ชายแดนใต้ นราธิวาส