นายกสมาคมฯปอเนาะ จชต. เข้าพบ รมช.ศึกษาธิการ ขอบคุณรัฐบาลที่ยกระดับการศึกษาปอเนาะใน จชต.ให้มีคุณภาพและเป็นมาตรฐานมากยิ่งขึ้น

0
385

นายกสมาคมสถาบันศึกษาปอเนาะ จชต. เข้าพบ รมช.ศึกษาธิการ  เพื่อขอบคุณรัฐบาลในการส่งเสริมและยกระดับการศึกษาสถาบันศึกษาปอเนาะในจังหวัดชายแดนภาคใต้ให้มีคุณภาพและเป็นมาตรฐานมากยิ่งขึ้น

พลเอกสุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ หัวหน้าผู้แทนพิเศษของรัฐบาลและรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  ได้ให้การต้อนรับ นาย อับดุล อาซีส ยานยา นายกสมาคมสถาบันศึกษาปอเนาะ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่เข้าเยี่ยมเยียนประสานงานและเพื่อขอบคุณรัฐบาล  โดยเฉพาะการให้ความสำคัญกับการบูรณาการทางการศึกษาและส่งเสริมกิจกรรม       ของสถาบันศึกษาปอเนาะในจังหวัดชายแดนภาคใต้  ซึ่งสถาบันศึกษาปอเนาะนับเป็นสถานศึกษาที่สำคัญของชุมชนมุสลิมเนื่องจากมีความใกล้ชิดกับชุมชนมากโดยเป็นสถานที่ให้การศึกษาทางศาสนารวมไปถึงประเพณีวัฒนธรรมที่ดีงามตามวิถีชีวิต โดยในปัจจุบันรัฐบาลได้ส่งเสริมสนับสนุนให้สถาบันศึกษาปอเนาะเป็นสถานศึกษาที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพสามารถพัฒนาการเรียนให้เกิดการเชื่อมโยงกับ กศน.และการเรียนสายอาชีพ ทำให้มีทั้งความรู้ตามหลักคำสอนและสามารถส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงในสังคมโลก

ซึ่งคณะผู้แทนพิเศษของรัฐบาลและกระทรวงศึกษาธการได้ขับเคลื่อนและบูรณาการ    จัดทำหลักสูตรแกนกลางของสถาบันศึกษาปอเนาะที่ได้ประกาศใช้หลักสูตรเป็นมาตรฐานเมื่อเดือน ก.พ.61 ที่ผ่านมา ซึ่งถือเป็นหลักสูตรที่ได้ประกาศใช้อย่างเป็นทางการเป็นครั้งแรกที่เป็นมาตรฐานเดียวกันด้วยความภาคภูมิใจร่วมกัน ของผู้นำศาสนา ร่วมกับภาควิชาการที่ได้จัดทำขึ้นโดยหลักสูตรแกนกลางของสถาบันศึกษาปอเนาะ  ได้ถูกนำไปใช้ในสถาบันศึกษาปอเนาะทั้ง 487 แห่ง ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

แสดงความคิดเห็น