ปอเนาะปาแดปูซู จัดกิจกรรมเมาลิดสัมพันธ์ หวังให้ปอเนาะ ชุมชน และสังคมอยู่ได้อย่างสร้างสานความสัมพันธ์อันดีในพื้นที่

0
1052

ปอเนาะปาแดปูซู จัดกิจกรรมเมาลิดสัมพันธ์ปีฮิจเราะห์ 1440 หวังให้ปอเนาะ ชุมชน และสังคมอยู่ได้อย่างสร้างสานความสัมพันธ์อันดีในพื้นที่

สถาบันปอเนาะเปรียบเสมือนสถาบันที่มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อสังคมไทย ที่ไม่ได้ทำหน้าที่สำหรับการไขว่คว้าความรู้ทางศาสนาเพียงอย่างเดียว แต่สถาบันปอเนาะ ยังได้สอนประสบการชีวิต ความอดทน การอยู่ในสังคม พร้อมการมีระเบียบวินัยต่อการอยู่ร่วมกันในชุมชน สังคม และประเทศชาติ ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) ซึ่งเป็นหน่วยงานด้านการพัฒนาทุกระบบ โดยเฉพาะการส่งเสริมการศึกษา ศาสนา ภาษา ศิลปะ พหุวัฒนธรรม และประวัติศาสตร์ท้องถิ่น มีเป้าหมายให้ประชาชนได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึง เป็นคนดี มีคุณธรรม ด้วยการปฏิบัติตามหลักศาสนา มีศักยภาพด้านภาษาอย่างหลากหลาย มีความภาคภูมิใจในอัตลักษณ์ วัฒนธรรม และประวัติศาสตร์ท้องถิ่นให้คงอยู่กับพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้อันสวยงาม

วันที่ 10 พย.ที่ สถาบันศึกษาปอเนาะนะห์ฏอตุลอิสลาฮียะห์ บ้านปาแดปูซู หมูที่ 4 ตำบลสะดาวา อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี นายอารี ดิเรกกิจ  ผู้อำนวยการสำนักประสานนโยบายการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ศอ.บต. ร่วมเป็นเกียรติในงานเมาลิคสัมพันธ์ประจำปีฮิจเราะห์ 1440 ซึ่งทางสถาบันศึกษาปอเนาะนะห์ฏอตุลอิสลาฮียะห์ บ้านปาแดปูซู จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อให้พี่น้องชาวไทยมุสลิมในพื้นที่ร่วมเฉลิมฉลองเนื่องในวันคล้ายวันประสูติของศาสดานบีมูฮัมหมัด ผู้ซึ่งเป็นแบบอย่างของชาวมุสลิมทั่วโลก รวมทั้งเป็นการส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนาอิสลามให้คงอยู่สืบไป เป็นการปลูกฝังให้เยาวชน ประชาชน รักและหวงแหนในศาสนา ตลอดจนปลุกฝังคุณธรรม จริยธรรมอันดีแก่สถาบันปอเนาะและชุมชน ได้สร้างสานความสัมพันธ์อันดีให้อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข

สำหรับสถาบันศึกษาปอเนาะนะห์ฏอตุลอิสลาฮียะห์ ปัจจุบันมีโต๊ะครู 1 คน ผู้ช่วยโต๊ะครู 40 คน มีเด็กเรียนอยู่ประมาณ 1,200 กว่าคน ถือว่าเป็นสถาบันปอเนาะที่มีเด็กนักเรียนเยอะที่สุดในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ หรือของประเทศไทยก็ว่าได้    ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้ชายล้วน มีเด็กที่มีใจศรัทธาจากต่างจังหวัดอาทิ จังหวัดนครศรีธรรมราช สตูล สุราษฎร์ธานี และจังหวัดภาคกลางประมาณ 300 คน ชาวมาเลเซีย 50 คน โดยสถาบันปอเนาะแห่งนี้ ได้เปิดสอนมาแล้ว 20 ปี มีการสอนวิชา อัลกุรอาน และการท่องจำอัลกุรอาน โดยทุกวิชาในการสอนจากสถาบันศึกษาปอเนาะนะห์ฏอตุลอิสลาฮียะห์แห่งนี้ ถือเป็นสถานที่หล่อหลอมให้ทุกคนได้เรียนศาสนา และอบรมให้เป็นคนดี ซึ่งจะเป็นสถานที่ที่ให้ความรู้ ความยุติธรรม ไม่เฉพาะผู้ที่เข้ามาศึกษาเท่านั้น แต่ยังเป็นที่พึ่งของชุมชน รวมถึงชุมชนอื่น ๆ อีกด้วย

แสดงความคิดเห็น